Skip to main content

Moment ujęcia faktury korygującej będzie doprecyzowany

Rozliczenie faktury korygującej dotyczącej korekty przychodu oraz kosztów uzyskania przychodów powinno nastąpić w bieżącym okresie rozliczeniowym – to jeden z celów opracowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów.

Zmiany mają dotyczyć ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W myśl projektu fakty mające wpływ na korektę podstawy opodatkowania, które nastąpiły w późniejszym okresie rozliczeniowym, nie powinny być rozpoznawane wstecznie. Przykładowo w przypadku obniżenia ceny sprzedaży, a tym samym także przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, korekta dotycząca przychodów i kosztów podatkowych powinna nastąpić w dacie jej wystawienia.

Moment ujęcia faktury korygującej powinien być uzależniony od okoliczności, jakich ona dotyczy. Jeśli zatem w pierwotnie sporządzonej fakturze były błędy związane np. z ilością, ceną bądź VAT, to wtedy powinna być ona przyporządkowana wstecznie do okresu, którego dotyczy – do daty wystąpienia przychodu należnego (poniesienia kosztu) wynikającego z tejże faktury.

W projekcie wskazuje się m.in. następujące zalety proponowanych zmian:

  • uproszczenie rozliczania faktur korygujących wystawionych w związku ze zwrotem towarów, rabatem, bonifikatą,
  • brak konieczności dokonywania korekt zeznań podatkowych, niekiedy za kilka lat wstecz,
  • brak konieczności pracochłonnego sporządzania zmiany sprawozdań finansowych w związku z korektą zeznań podatkowych,
  • zsynchronizowanie momentu rozliczenia faktury korygującej w PIT i CIT z mechanizmem rozliczania faktur korygujących w VAT. Faktura korygująca powodująca obniżenie podstawy opodatkowania ujmowana jest u podatnika, który wystawił ją w bieżącym okresie rozliczeniowym, pod warunkiem posiadania przez podatnika potwierdzenia jej otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, natomiast u podatnika, który otrzymał tę fakturę – w rozliczeniu za okres, w którym dostał tę fakturę korygującą,
  • późniejsze, a nie wcześniejsze obniżenie kosztów uzyskania przychodów nie wpływa negatywnie na dochody budżetowe,
  • decydujące znaczenie dla ustalenia istnienia obowiązku podatkowego ma stwierdzenie zaistnienia określonych zdarzeń – obiektywna rzeczywistość gospodarcza. Przykładowo jeżeli w pewnym okresie podmioty mają względem siebie zobowiązania, to prawo podatkowe powinno odzwierciedlać rzeczywistość ekonomiczną w danych okresach rozliczeniowych,
  • łatwiejsza weryfikacja rozliczeń podatnika.

Ministerstwo Gospodarki odniosło się m.in. do jednej z uwag resortu finansów, iż może wystąpić sytuacja, gdy podatnik w danym miesiącu nie osiągnie żadnych przychodów bądź nie poniesie kosztów, a dla potrzeb podatkowych nie wchodzi w rachubę wprowadzenie wartości ujemnych. Wówczas rozwiązaniem mogłoby być przeniesienie uprawnienia do korekty na kolejne okresy – wprowadzenie mechanizmów umożliwiających dokonanie korekty w najbliższych kolejno po sobie następujących miesiącach tego roku podatkowego, w których podatnik uzyskał przychód (poniósł koszt).

W projekcie wskazuje się, że ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych nie precyzują momentu, w którym podatnik powinien dokonać korekty przychodów bądź kosztów uzyskania przychodów w związku z wystawieniem faktury korygującej. Według organów podatkowych wystawienie faktury korygującej z powodu okoliczności zaistniałych po sprzedaży lub zakupie nie dokumentuje odrębnego zdarzenia gospodarczego lecz odnosi się do stanu z przeszłości – do pierwotnej faktury. W konsekwencji podatnik zobowiązany jest dokonać korekty przychodu i kosztu uzyskania przychodu z datą wsteczną, czyli w dacie jego powstania.

W ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych zostały zgłoszone uwagi do projektu ustawy, która ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

S.W.

Polecamy najblizsze szkolenia

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Podatki 2024/2025 - VAT, CIT- aktualne problemy i planowane zmiany.

Stacjonarne      Wzgórza Dylewskie - Wysoka Wieś
  29.07.2024 -         31.07.2024

  3890.00 + VAT
Przygotowanie do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej w JSFP. Najważniejsze regulacje i etapy wdrożenia – zagadnienia podatkowe i techniczne. Podczas szkolenia bazujemy na najnowszym stanie prawnym w tym aktualnym brzmieniu projektów rozporządzeń.

Stacjonarne      Warszawa
  20.09.2024 -         20.09.2024

  720.00 + VAT
Warsztaty z fakturowania – szkolenie nie tylko dla księgowych.

Stacjonarne      Gdańsk
  24.09.2024 -         25.09.2024

  1520.00 + VAT
Podatki VAT i CIT 2024/2025. Przegląd wybranych zagadnień.

Stacjonarne      Białka Tatrzańska
  30.09.2024 -         02.09.2024

  3490.00 + VAT
XVI Forum Rachunkowości i Podatków.

Stacjonarne      Warszawa
  29.10.2024 -         30.10.2024

  2290.00 + VAT

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?