Skip to main content

Niektórzy podatnicy muszą złożyć – z PIT za 2014 rok – sprawozdanie finansowe

Wielu przedsiębiorców będących osobami fizycznymi musi złożyć do końca kwietnia br. swoje zeznania podatkowe PIT za 2014 rok. Na niektórych z tych podmiotów, oprócz popularnych załączników, dotyczących korzystania np. z odliczeń i ulg podatkowych, spoczywa także obowiązek przedłożenia w urzędzie skarbowym sprawozdań finansowych za wspomniany okres.

Podmioty gospodarcze, które na podstawie ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: UoR) mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, są zobligowane do sporządzenia rocznego sprawozdania za rok obrotowy. Należy to zrobić na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (którym najczęściej jest ostatni dzień roku obrotowego) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, czyli dnia, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe (art. 52 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 10 UoR).

Ważne
W przypadku osób fizycznych podlegającym ustawie o PIT sprawozdanie finansowe za 2014 r. należało sporządzić do 31 marca 2015 r.

Roczne sprawozdanie finansowe składa się z (art. 45 ust. 2 i 3 UoR):

  • bilansu,
  • rachunku zysków i strat,
  • informacji dodatkowej (obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia),
  • zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym (dotyczy jednostek, których sprawozdania podlegają badaniu i ogłaszaniu), a w przypadku funduszy inwestycyjnych – zestawienia zmian w aktywach netto,
  • rachunku przepływów pieniężnych (dotyczy jednostek, których sprawozdania podlegają badaniu i ogłaszaniu).

Ustawa o rachunkowości dopuszcza także składanie tzw. uproszczonych sprawozdań finansowych przez niektóre podmioty prowadzące działalność na mniejszą skalę, tj. w zależności od określonej wartości posiadanych aktywów i przychodów oraz wielkości zatrudnienia (art. 50 ust. 1 i 2 UoR). Uproszczenie polega na tym, że dane w sprawozdaniu wykazuje się w sposób ograniczony jedynie do wartości informacji nadrzędnych w poszczególnych pozycjach bilansu czy rachunku zysków i strat, bez wykazywania w nich danych szczegółowych.

czytaj więcej

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?