Skip to main content

Ujawnienie błędu istotnego w sprawozdaniu finansowym wpływa na rozliczenie podatku dochodowego

Jeśli kierownik jednostki uzna ujawniony błąd za istotny, przez co nie można uznać sprawozdania finansowego sporządzonego i zatwierdzonego w poprzednich okresach za prawidłowe i rzetelne, to skutki jego poprawienia trzeba odnieść na kapitał własny jako zysk (stratę) z lat ubiegłych.

 

Sprawozdanie finansowe powinno wiernie i rzetelnie odzwierciedlać sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki gospodarczej. W praktyce jednak uniknięcie nieprawidłowości związanych z jego sporządzeniem wydaje się wręcz niemożliwe. Większość tych nieprawidłowości zostaje ujawnionych już po sporządzeniu, podpisaniu, a czasem nawet zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Ujęcie korekty błędu popełnionego przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za lata ubiegłe zależy od dwóch czynników:

  • czy sprawozdanie finansowe za ostatni rok zostało już sporządzone i zatwierdzone,
  • czy kwota błędu jest kwotą istotną.

Błąd uznaje się za istotny, jeśli niepoprawienie go wprowadziłoby czytelnika sprawozdania finansowego w mylną ocenę co do sytuacji finansowej czy majątkowej podmiotu.

Ważne
Najczęściej wielkość błędu odnosi się do kluczowych wartości w sprawozdaniu finansowym, np. za istotne uznaje się kwoty 1-2% sumy bilansowej czy 0,5-1% przychodów ze sprzedaży.

Warto zauważyć, że nie stanowią błędu podstawowego:

  • skutki zdarzeń, które nie wpływały istotnie na dane wykazane w sprawozdaniach finansowych za lata ubiegłe i wobec tego nie podważały wiarygodności tych sprawozdań (konieczne jest łączne rozpatrywanie ogółu błędów, których kumulacja może zniekształcić sprawozdanie finansowe);
  • skutki ustawowych lub dokonanych przez jednostkę zmian zasad (polityki) rachunkowości, z wyjątkiem, gdy przepisy wprowadzające zmiany przewidują odniesienie wywołanych tym skutków na kapitał własny;
  • skutki zmian szacunków, np.: stawek amortyzacyjnych, wysokości odpisów aktualizujących lub rezerw,
  • skutki zdarzeń, które do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego – mimo dołożenia należytych starań – nie mogły być jednostce znane.

Ujawnienie błędu istotnego wymaga uwzględnienia w rozliczeniach podatku dochodowego za lata podatkowe, w których błędnie ustalono wynik, a tym samym zmiany podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, jeśli błąd był związany z kosztami uzyskania przychodu lub przychodami podatkowymi.

czytaj więcej

 

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?