Skip to main content

VAT w związku z wniesieniem aportu do spółki osobowej

Wniesienie przez wspólnika rzeczowego składnika majątku jako aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki, zarówno kapitałowej, jak i osobowej, może stanowić „dostawę towaru” opodatkowaną VAT. Oczywiście opodatkowanie VAT może wystąpić jedynie w przypadku, gdy taka dostawa zostanie dokonana w ramach działalności gospodarczej wspólnika (przedmiotem aportu nie będzie np. rzecz stanowiąca składnik majątku prywatnego wspólnika - osoby fizycznej).

Organy podatkowe zajmują rozbieżne stanowisko w kwestii, w jaki sposób należy ustalać podstawę opodatkowania dostawy polegającej na wniesieniu aportu do spółki osobowej (np. spółki jawnej, spółki komandytowej). Przykładem mogą być następujące interpretacje:

  • interpretacja Dyr. IS w Łodzi z 10.12.2014 r. nr IPTPP1/443-618/14-4/MW, zgodnie z którą […] podstawę opodatkowania aportu będzie stanowiła zapłata ustalona w wartości brutto wkładu niepieniężnego (gruntu) pomniejszona o podatek VAT (tzn. wartość rynkowa pomniejszona o kwotę podatku VAT);
  • interpretacja Dyr. IS w Warszawie z 23.05.2014 r. nr IPPP3/443-179/14-2/KC, zgodnie z którą […] w celu określenia podstawy opodatkowania, zastosowanie znajdzie zapis art. 29a ust. 2 ustawy, zgodnie z którym, w przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów (jak się wydaje, choć organ nie wypowiedział się w tej kwestii jednoznacznie, należałoby przyjąć, że tak ustalona podstawa opodatkowania podlegałaby pomniejszeniu o kwotę należnego podatku VAT).

Zgodnie z pierwszym z ww. stanowisk, wniesienie aportu do spółki osobowej stanowi czynność odpłatną.

Zgodnie ze stanowiskiem drugim, wniesienie aportu do spółki osobowej stanowi nieodpłatne przekazanie towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Przepis ten stanowi m.in., że nieodpłatne przekazania towarów nie podlegają opodatkowaniu VAT w przypadku, gdy dokonującemu dostawy nie przysługiwało w odniesieniu do przekazywanych towarów prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub części. W konsekwencji, wniesienie aportem do spółki osobowej składnika majątku, przy którego nabyciu wspólnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie podlegałoby w ogóle opodatkowaniu VAT.

Do czasu usunięcia powyższych rozbieżności (np. poprzez wydanie przez ministra finansów interpretacji ogólnej) wniesienie aportu do spółki osobowej, niezależnie od zastosowanego przez podatnika sposobu rozliczenia, wiązać się będzie z ryzykiem sporu z organami podatkowymi. Ryzyko to może dotyczyć nie tylko wspólnika wnoszącego aport, ale również spółki, która nie będzie mieć pewności, czy organy podatkowe nie zakwestionują jej prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury otrzymanej od wspólnika w związku z wniesieniem aportu.

Powyższe ryzyka mogą obecnie zostać wyeliminowane jedynie poprzez uzyskanie indywidualnych interpretacji.Piotr Passowicz

Doradca podatkowy. Zdobył wieloletnie doświadczenie pracując w renomowanych firmach doradczych. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie podatkowym dla klientów z Polski i zagranicy.
Doświadczony wykładowca, prowadził liczne szkolenia na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą, na zlecenie firm szkoleniowych, przedsiębiorstw oraz organizacji branżowych.
Członek Prezydium Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, w której pełni funkcję Eksperta Wiodącego ds. Monitoringu Orzecznictwa. Ekspert Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych.

 

Polecamy szkolenia z Piotrem Passowiczem

 

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?