Skip to main content

Korekta rocznego zeznania podatkowego CIT-8

Pytanie
Spółka złożyła roczne zeznanie podatkowe CIT-8, a po dwóch miesiącach zorientowano się, że dokonano niewłaściwej kwalifikacji kosztów i pomyłkowo koszty (nabycie materiałów o wartości jednostkowej poniżej 3500 zł) pośrednie okresu zostały zakwalifikowane jako środki trwałe.
Czy spółka może dokonać korekty zeznania rocznego, ująć tę pozycję kosztów jako koszty bieżącego okresu i skorygować odpowiednio koszty uzyskania przychodu?

Odpowiedź

W przypadku opisanym w pytaniu nie widać żadnych okoliczności, które mogłyby ograniczać prawa podatnika do korekty rocznego zeznania podatkowego CIT-8.
Jeśli korekta jest merytorycznie uzasadniona – a poprzestając na Państwa opisie sytuacji stwierdzić należy, że jest zasadna – to należałoby dokonać takiej korekty, odpowiednio pomniejszając koszty uzyskania przychodów w roku, za który zeznanie jest korygowane.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 81 § 1 i 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, jeżeli  odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Następuje to przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
W przypadku opisanym w pytaniu nie widać żadnych okoliczności, które mogłyby ograniczać prawa podatnika do korekty rocznego zeznania podatkowego CIT-8.

Inna sprawa, czy taka korekta jest merytorycznie uzasadniona. Jak rozumiem, potraktowaliście Państwo koszty zakupu materiałów (które powinny być potrącone w roku następnym) jako koszty zakupu niskocennego środka trwałego, które zostały potrącone w kosztach podatkowych w roku zakupu. W ten sposób zawyżono koszty (a więc zaniżono dochód podatkowy i podatek CIT) za dany rok.

Jeśli korekta jest merytorycznie uzasadniona – a poprzestając na Państwa opisie sytuacji stwierdzić należy, że jest zasadna – należałoby dokonać takiej korekty, odpowiednio pomniejszając koszty uzyskania przychodów w roku, za który zeznanie jest korygowane.
Jeżeli takie korygowane koszty są kosztami roku bieżącego, to w zeznaniu rocznym za ten rok należałoby zaś ująć (potrącić) te koszty.

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?