Skip to main content

Nowe zasady opodatkowania odpraw w spółkach Skarbu Państwa

Odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji oraz odprawy dla prezesów i członków zarządów spółek Skarbu Państwa mają być opodatkowane – powyżej ustalonych progów – w wysokości 70 proc. Tak wynika z przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Taki podatek będą musiały zatem zapłacić osoby kierujące spółką z tytułu określonych w umowie o pracę lub o świadczenie usług zarządzania odpraw z powodu skrócenia okresu wypowiedzenia danej umowy lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta – w części, w której ich wysokość przekracza trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia podatnika.
W uzasadnieniu nowelizacji stwierdza się, że przyjęcie trzymiesięcznego progu wynagrodzenia jest spójne z uregulowaniami ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawy kominowej) w których co do zasady zakazuje się przyznawania odpraw wyższych niż trzykrotność wynagrodzenia. Ponieważ jednak notowano liczne patologie polegające na omijaniu tych przepisów, projektodawcy postanowili wprowadzić opodatkowanie nadwyżek ponad ten ustawowy limit.

Identyczna stawka opodatkowania będzie dotyczyła odszkodowań przyznanych prezesom i członkom zarządów na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, jeżeli zobowiązaną do zapłaty odszkodowania jest spółka, w której Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami. Stawka ta będzie obowiązywała w sytuacji, gdy odszkodowanie przekroczy wysokość sześciomiesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu wiążącej go ze spółką umowy o pracę lub o świadczenie usług zarządzania.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

S.W.

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?