Skip to main content

Czy jeden środek trwały można amortyzować jednorazowo kilka razy, jeśli został przekroczony limit w jednym roku?

 

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług transportu autokarowego osób. W przyszłym roku zamierzam kupić autokar o wartości ok. 900.000 zł. Chciałbym skorzystać z jednorazowej amortyzacji na tenże autokar (pomoc de minimis) lecz wartość autokaru będzie znacznie przewyższała roczny limit kwotowy pomocy de minimis.
Czy istnieje możliwość, abym w następnym roku (po roku od zakupu tego autokaru) tj. w 2017 r., skorzystał raz jeszcze z pomocy de minimis do kwoty limitu ustalonego na nowy rok na ten sam środek trwały?

 

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł jest możliwa na podstawie art. 22k ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. Jednorazowa amortyzacja na podstawie tego przepisu jest możliwa:

  1. wyłącznie w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  2. do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych; przykładowo – dla 2015 r. jest to 209.000 zł; kwota, która będzie obowiązywać w 2016 r., jeszcze nie jest znana.

Powoduje to, że wykluczone jest rozłożenie jednorazowej amortyzacji przedmiotowego autokaru na dwa lub więcej lat. Jedyne co będzie w przedstawionej sytuacji możliwe, to częściowe jednorazowe zamortyzowanie przedmiotowego autokaru do limitu jednorazowej amortyzacji, obowiązującego w 2015 r. (w przypadku zakupu autokaru i wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych w 2015 r.) lub 2016 r. (w przypadku zakupu autokaru i wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych w 2016 r.).

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że jednorazowa amortyzacja na podstawie art. 22k ust. 7 u.p.d.o.f. stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa unijnego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis (zob. art. 22k ust. 10 u.p.d.o.f.). Powoduje to, m.in., że:

  1. korzystanie z jednorazowej amortyzacji jest możliwe, jeżeli wartość pomocy de minimis w ciągu 3 lat poprzedzających moment skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego nie przekroczyła obowiązującego podatnika limitu pomocy de minimis, czyli, co do zasady, 200.000 euro (niższy limit pomocy de minimis dotyczy podmiotów gospodarczych działających w sektorze transportu drogowego towarów – u takich podmiotów wartość pomocy de minimis przez dowolny okres 3 lat budżetowych nie może przekroczyć 100.000 euro);
  2. zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów jednorazowych odpisów amortyzacyjnych jest możliwe wyłącznie w zakresie, w jakim dokonanie tego odpisu nie spowoduje przekroczenia obowiązującego podatnika limitu pomocy de minimis (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 29 czerwca 2010 r., ITPB1/415-324/10/PSZ);
  3. wartość pomocy de minimis z tytułu dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych należy uwzględniać przez kolejne 3 lata przy ustalaniu prawa do korzystania z pomocy de minimis.

Powyższe nie ma jednak zapewne w Pańskim przypadku większego znaczenia, gdyż z treści pytania nie wynika, aby w 3 ostatnich latach korzystał Pan z pomocy de minimis innej niż jednorazowa amortyzacja w 2013 r., zaś wartość pomocy de minimis z tego tytułu wyniosła ok. 50.000 euro. Tym samym skorzystanie po raz kolejny (w 2015 r., czy w 2016 r.) z pomocy de minimis o podobnej wartości nie spowoduje przekroczenia limitu 200.000 euro, a więc nie ograniczy możliwości jednorazowej amortyzacji. A zatem jedynym limitem ograniczającym możliwość jednorazowej amortyzacji autokaru, który zamierza Pan kupić, jest limit w wysokości równowartości 50.000 euro, o którym mowa w art. 22k ust. 7 u.p.d.o.f.

 

Podstawa prawna: art. 22k ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).Tomasz Krywan

Autor jest doradcą podatkowym

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?