Skip to main content

Administracja podatkowa jeszcze nieprzygotowana do reformy

Ustawa o administracji podatkowej zacznie obowiązywać od lipca 2016 r. – wynika z przyjętej przez Sejm nowelizacji tej regulacji. Ustawa ta, z 10 lipca 2015 r., miała wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku.

W uzasadnieniu nowelizacji wskazuje się, że przyczyną półrocznego opóźnienia we wprowadzeniu nowych przepisów jest konieczność dokonania generalnych zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu tej administracji.

W myśl ustawy mikroprzedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą otrzyma pomoc ze strony asystenta podatnika, który będzie nawiązywał z nim kontakt z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji, udzielał informacji dotyczących sposobu wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych, pomagał w indywidualnych sprawach związanych z rodzajem oraz formą opodatkowania, informował o terminach wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz zasadach korzystania z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, a także o rodzajach spraw załatwianych przez inne organy podatkowe i ZUS. Asystent ten będzie wyznaczany na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, licząc od dnia wydania podatnikowi potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej.

Z kolei w bazie wiedzy administracji podatkowej będą zamieszczane m.in. ogólne oraz zanonimizowane indywidualne interpretacje podatkowe, orzeczenia sądów istotne w zakresie przepisów prawa podatkowego.

W grudniowej nowelizacji ustawy dodany został do Ordynacji podatkowej przepis, zgodnie z którym minister finansów może w formie rozporządzenia upoważnić podległe organy do: zmiany interpretacji indywidualnych na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa, stwierdzania wygaśnięcia tych interpretacji i uchylania ich, wydawania i uchylania postanowień – w jego imieniu i w ustalonym zakresie, określając jednocześnie właściwość rzeczową i miejscową tych organów.

W dniu 1 września 2015 r., na mocy ustawy o administracji podatkowej zostały natomiast już uruchomione centra obsługi, w których wsparcie podatnika polega na przyjmowaniu podań i deklaracji (określonych również w odrębnych przepisach), wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą, zapewnieniu stanowiska komputerowego z dostępem do portalu podatkowego, informowaniu o danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji.

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?