Skip to main content

Informacja PIT-11 wystawiona zamiast PIT-8C

 

Pytanie: szkoła powołała do komisji egzaminacyjnej osobę współpracującą ze szkołą. Szkoła błędnie opodatkowała wynagrodzenie z tytułu zasiadania w tej komisji. Potrącono zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Sporządzono informację PIT-11 dla członka komisji, a odprowadzoną zaliczkę wykazano w deklaracji PIT-4R. Okazało się, że wynagrodzenie to należało zakwalifikować do innych źródeł. Wypłacający nie potrąca wówczas zaliczki na podatek i składki zdrowotnej, tylko sporządza informację PIT-8C. Szkoła uznała, że nie powinna korygować PIT-4R, ale złożyć korektę PIT-11 poprzez wyzerowanie wykazanych w niej danych. Trzeba też wystawić informację PIT-8C. Nieprawidłowo pobraną składkę zdrowotną zwrócono podatnikowi. Czy jest to prawidłowe?

 

Odpowiedź: nie do końca jest to prawidłowe. Błędem jest bowiem niekorygowanie deklaracji PIT-4R, natomiast PIT-11 trzeba także skorygować, ale nie poprzez wyzerowanie wszystkich wykazanych danych. Prawidłowe jest sporządzenie PIT-8C.

Skoro konieczne jest złożenie korekty deklaracji, za które uważa się w tym przypadku także PIT-11 i PIT-4R, trzeba pamiętać, że korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który popełniono przy jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej pozycji korygowanego formularza. Korekta może dotyczyć m.in. sytuacji, gdy wypełniono ją niezgodnie z wymaganiami lub istnieją wątpliwości co do prawidłowości zawartych w niej danych, np. błędne określenie wysokości przychodu lub dochodu, a także inne dane zawarte w treści deklaracji. Skorygowanie deklaracji polega na ponownym poprawnym wypełnieniu formularza z zaznaczeniem, że chodzi o korektę uprzednio złożonej deklaracji z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Co ważne, od 1 stycznia 2016 r. nie trzeba dołączać uzasadnienia korekty.

W tym przypadku szkoła powinna:

  1. Sporządzić korektę PIT-11, w której trzeba anulować kwotę przychodu, pozostawiając w informacji PIT-11 kwotę zaliczki oraz kwotę pobranej składki na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ zostały faktycznie pobrane. Informacja PIT-11 jest bowiem informacją o pobranych, a nie należnych zaliczkach na podatek dochodowy, jak również zawiera informację o pobranej, a nie tylko tej należnej, składce na ubezpieczenie zdrowotne. Tak sporządzoną korektę PIT-11 szkoła powinna przesłać do właściwego urzędu skarbowego oraz do podatnika. Jeśli korekta będzie składana jeszcze w 2015 roku, do skorygowanego formularza dołącza się pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.
  2. Sporządzić korektę deklaracji PIT-4R. Wykazuje się w niej należne zaliczki, czyli takie, które płatnik miał obowiązek pobrać zgodnie z przepisami ustawy o PIT. Oznacza to, że w PIT-4R nie wykazuje się zaliczek, które potrącono nieprawidłowo, czyli tak, jak w tym przypadku. W związku z tym, w korekcie deklaracji PIT-4R jako kwotę należnej zaliczki należy wskazać zero. Złożenie korekty do końca 2015 roku wymaga dołączenia do skorygowanego formularza pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Obowiązek ten znika od 1 stycznia 2016 r.
  3. Prawidłowo sporządzić informację PIT-8C, w której wykazuje się kwotę przychodu w wysokości wypłaconego wynagrodzenia.

Ponadto w tym przypadku nie trzeba zwracać podatnikowi nienależnie pobranej zaliczki na podatek. Podatnik sam bowiem rozlicza podatek dochodowy za dany rok w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym. Szkoła nie może też w związku z tym wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Pobierając zaliczkę szkoła nie angażowała własnych środków finansowych, a zatem nie dochodzi do powstania nadpłaty.

Natomiast w przypadku zwrotu nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie społeczne, zastosowanie znajdzie art. 45 ust. 3a ustawy o PIT. Wynika z niego, że jeżeli podatnik obliczając podatek należny dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

W związku z tym, że zwrotu składki dokonuje szkoła, zasadne jest, aby płatnik poinformował na piśmie podatnika o kwocie zwróconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, która uprzednio została odliczona od podatku dochodowego oraz o obowiązku z art. 45 ust. 3a ustawy o PIT (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 grudnia 2014 r., IBPBII/1/415-782/14/AŻ).

 

Podstawa prawna:

  • art. 42a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),
  • art. 3 pkt 5, art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

Sławomir Liżewski
specjalista w zakresie prawa gospodarczego


 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?