Skip to main content

Księgowanie faktury korygującej

Spółka X w marcu 2016 r. otrzymała od dostawcy Y fakturę VAT korygującą dotyczącą rabatu zgodnie z umową. X kupuje od Y opakowania do produkowanych przez siebie wyrobów. Do faktury jest załącznik – lista faktur, których dotyczy przedmiotowy rabat. Są to faktury z okresu od listopada 2014 r. do października 2015 r. Towary kupowane od dostawcy Y są przyjmowana do magazynu i obciążają koszty zgodnie ze zużyciem. Towary kupione w okresie objętym rabatem zostały już całkowicie zużyte. X ma przesunięty rok obrotowy – od lipca do czerwca.
Jak zaksięgować otrzymaną fakturę korygującą?

 

Odpowiedź

Z treści pytania wynika, że kupowane od dostawcy Y opakowania stanowią materiały, które wykorzystywane są do pakowania produktów wytwarzanych przez X. Wszystkie te opakowania, objęte rabatem, zostały już zużyte. Część z nich może być już rozpoznana w kosztach sprzedanych produktów, a część może stanowić składnik zapasów razem z wartością produktów. Ponadto część sprzedanych już produktów może obciążać wynik finansowy poprzedniego roku obrotowego spółki X (czyli 1 lipca 2014 - 30 czerwca 2015 r.).

Dlatego sposób ewidencji otrzymanej faktury korygującej zależny będzie przede wszystkim od tego, czy jej kwota jest istotna z punktu widzenia sprawozdania finansowego spółki.
Jeżeli nie, to w sytuacji, kiedy np. większość produktów opakowana w materiały objęte rabatem została już sprzedana, fakturę korygującą można zaksięgować na zmniejszenie kosztu własnego sprzedanych produktów bieżącego roku obrotowego:
Wn konto 202 Rozrachunki z dostawcami krajowymi
Ma konto 701 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów.

Jeżeli wartość korekty jest istotna, a większość produktów również została już sprzedana, np. równomiernie w roku obrotowym poprzednim i bieżącym, to ponieważ faktura korygująca obejmuje 4 miesiące bieżącego roku obrotowego oraz 8 miesięcy poprzedniego roku obrotowego (1 lipca 2014 - 30 czerwca 2015 r.) można ją proporcjonalnie „rozksięgować” na bieżący rok obrotowy (Wn konto 202, Ma konto 701) oraz rok poprzedni (Wn konto 202, Ma konto 820 Rozliczenie wyniku finansowego).
Jak widać, sposób ewidencji otrzymanej korekty będzie zależał od wielu czynników, m.in. istotności kwoty korekty, sprzedania lub nie produktów opakowanych w zakupione materiały oraz momentu tej sprzedaży.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - dalej u.o.r. - w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 u.o.r. wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.Michał Topulniak

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?