Skip to main content

Działalność w specjalnej strefie ekonomicznej – nowa, korzystna interpretacja

 

W dniu 11 maja 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko podatnika dotyczące sposobu prowadzenia ewidencji rachunkowej dla celów obliczenia dochodu zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) na podstawie różnych zezwoleń oraz w zakresie wykorzystania limitu dostępnej pomocy publicznej przysługujących na podstawie różnych zezwoleń.

 

Z interpretacji wynika, że podatnik prowadzący działalność w SSE na podstawie kilku zezwoleń może prowadzić jedną, łączną ewidencję rachunkową i na jej podstawie ustalać dochód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, to jest dochód osiągany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie wszystkich posiadanych zezwoleń. W szczególności uważa, że na gruncie obowiązujących przepisów nie jest zobowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji i ustalania odrębnego wyniku podatkowego w odniesieniu do każdego z zezwoleń.

Poza tym w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę więcej niż jednego zezwolenia strefowego, prawidłowe jest ustalanie wysokości wykorzystanej pomocy publicznej w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej, a po jego wyczerpaniu – limity dostępne w ramach kolejno wydanych zezwoleń, tj. chronologicznie. Konsekwentnie, w pierwszej kolejności podatnik dyskontuje całą uzyskaną pomoc publiczną na dzień wydania zezwolenia najwcześniejszego, a po wyczerpaniu limitu dostępnego w ramach tego zezwolenia (lub ewentualnie jego wygaśnięciu) uzyskana pomoc powinna być dyskontowana na dzień wydania kolejnego zezwolenia.

Powyższa interpretacja wpisuje się w nurt interpretacyjny prezentowany przez sądy administracyjne w ostatnich latach (np. wyrok NSA z 19 lipca 2016 r., sygn. II FSK 1849/14 i szereg orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych). Sądy wielokrotnie przyjmowały, że w przypadku, gdy podatnik posiada więcej niż jedno zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji rachunkowej odrębnie dla każdego zezwolenia, a cały dochód podatnika uzyskany z działalności strefowej na podstawie wszystkich posiadanych zezwoleń korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie sądy uznawały, że podatnik korzystający z kilku zezwoleń uprawniony jest do równoczesnego korzystania ze zwolnienia podatkowego będącego sumą limitów pomocy publicznej określonych w kolejnych zezwoleniach, bez konieczności przyporządkowania poszczególnych limitów pomocy publicznej zapisanych w zezwoleniach do poszczególnych inwestycji określonych w tych zezwoleniach.

Nadal jednak bywają prezentowane odmienne stanowiska, jak to przedstawione w wyroku WSA w Poznaniu z 02.02.2017r. (sygn. I SA/Po 850/16 – orzeczenie nieprawomocne). Sąd argumentował, że nie jest dopuszczalne rozliczenie dostępnej pomocy publicznej wspólnie dla kilku zezwoleń, ponieważ zakres zwolnienia został bowiem ściśle powiązany z zakresem zezwolenia strefowego, które obejmuje zindywidualizowany rodzaj działalności gospodarczej związany z konkretną inwestycją. Wydaje się jednak, że jest to wykładnia odosobniona.

Jeżeli Państwa spółka prowadzi działalność strefową na podstawie dwóch lub więcej zezwoleń, zachęcamy do analizy sposobu ewidencjonowania dochodu strefowego i kalkulacji pomocy publicznej oraz monitorowania dalszych orzeczeń i interpretacji w tym obszarze.Monika Klukowska-Świtalska

Autorka jest radcą prawnym, doradcą podatkowym, German Desk, BDO Sp. z o.o.

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?