Skip to main content

Nowe uprawnienia urzędników w czasie kontroli podatkowych

 

Obecnie każdy naczelnik urzędu celno-skarbowego może wykonywać kontrolę celno-skarbową na całym terytorium Polski, niezależnie od siedziby kontrolowanego. Poznaj nowe narzędzie walki KAS z wyłudzeniami VAT.

 

Blokada konta na 72 godziny

Szef Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: KAS) będzie mógł zlecić blokadę rachunku bankowego podatnika do 72 godzin, jeżeli uzna, że rachunek może być wykorzystywany do wyłudzenia podatku, uszczuplenia budżetu państwa poprzez niezapłacenie podatku, czy też uczestniczenia w karuzeli podatkowej.
Bank natychmiast na polecenie KAS zablokuje konto podatnika na 72 godziny.

 

Przejęcie przez US kompetencji w zakresie akcyzy

Nowa struktura organizacyjna oznacza również zmianę kompetencji w wykonywanych dotychczas zadaniach. W tym zakresie główne zmiany sprowadzają się do:

 • przejęcia przez urzędy skarbowe spraw z zakresu podatku akcyzowego, podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od gier.

Sprawy dotyczące podatku akcyzowego (z wyłączeniem spraw związanych z importem towarów):

 •  zgłoszenie rejestracyjne, zeznanie, deklarację, informację, inne dokumenty należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego w sprawie akcyzy,
 • wniosek o wydanie znaków akcyzy składamy do urzędu skarbowego właściwego w sprawie znaków akcyzy.

 

Przeszukanie firmy, mieszkania w ramach kontroli podatkowej

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 6 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, inspektor może także wkroczyć i zrewidować mieszkanie lub dom prywatny, jeśli jest tam prowadzona działalność gospodarcza podatnika.
Kontrola celno-skarbowa ma na celu znalezienie dowodów w prowadzonej sprawie. Inspektor ma prawo przeszukiwać lokal bez nadzoru kontrolowanego.
W trakcie prowadzonej rewizji przedsiębiorca może zostać wyproszony z przeszukiwanego pomieszczenia i dalsze czynności będą odbywać się bez jego obecności.

 

Uwaga
Podatnik, który nie wykona obowiązku informacyjnego, może być ukarany karą pieniężną do wysokości 10.000 zł (art. 45 ustawy o KAS). Kara ta jest nakładana w drodze decyzji organu KAS. Może być nałożona na podmiot, który pomimo prawidłowego wezwania, w wyznaczonym terminie nie udostępnił dokumentów lub nie udzielił informacji, bądź udzielił ich w niepełnym zakresie.

 

Korekta deklaracji po rozpoczęciu kontroli celno-skarbowej

Zgodnie z ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej podatnik w ciągu pierwszych 14 dni kontroli celno-skarbowej będzie mógł dokonać korekty zeznania podatkowego.
14-dniowy termin będzie liczony od dnia doręczenia upoważnienia do jej przeprowadzenia. Po upływie dwóch tygodni, jeżeli kontrola będzie nadal trwała, podatnik będzie mógł składać korekty jedynie w nieobjętym nią zakresie.

 

Uwaga
Urząd celno-skarbowy co do zasady ma prawo do uruchomienia kontroli celno-skarbowej w dniu doręczenia upoważnienia do jej przeprowadzenia. Natomiast w sytuacji podejrzenia, że podatnik nie przestrzega przepisów, a fakty uzasadnią niezwłoczne działanie, będzie wszczynał kontrolę celno-skarbową na podstawie legitymacji służbowej.

 

Czas trwania kontroli

Kontrola, co do zasady, ma być zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak zgodnie z przepisami, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej wszczęcia. O każdym przypadku niezakończenia kontroli celno-skarbowej we właściwym terminie zawiadamia się pisemnie kontrolowanego, podając przyczyny przedłużenia terminu zakończenia kontroli celno-skarbowej i wskazując nowy termin jej zakończenia.

Po reformie administracji skarbowej postępowanie kontrolne zostało przekształcone w kontrolę celno-skarbową, za którą odpowiada jeden z 16 naczelników urzędu celno-skarbowego. Nie obowiązuje już terytorialność kontroli celno-skarbowej.
Wynik kontroli nie przewiduje wpisania zastrzeżeń kontrolowanego podmiotu czy wyjaśnień.
Od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego przysługuje odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej, a jeśli kontrola celno-skarbowa przekształciła się w postępowanie podatkowe, do tego samego organu, czyli urzędu celno-skarbowego.

 

Fazy kontroli celno-skarbowej

Kontrola dokonywana jest przez każdego z 16 naczelników urzędów celno-skarbowych. Składa się z następujących etapów:

 1. Doręczenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli rozpoczyna kontrolę.
  Przez pierwsze 14 dni podatnik ma prawo do korekty deklaracji podatkowej w zakresie objętym kontrolą.
 2. Prowadzenie kontroli podatkowej.
 3. Zakończenie kontroli podatkowej poprzez wydanie wyników kontroli; nie ma możliwości składania zastrzeżeń lub wyjaśnień. Do 14 dni po zakończeniu kontroli istnieje prawo do korekty deklaracji.
 4. Otrzymanie od organu kontrolującego zawiadomienia o uwzględnieniu korekty, jeśli podatnik nie złożył w terminie wymaganej korekty, przekazanie postanowienia o przekształceniu kontroli skarbowej w postępowanie podatkowe.
 5. Postępowanie podatkowe.
 6. Decyzja podatkowa.

Nie ma możliwości wyłączenia naliczania odsetek za zwłokę od zobowiązań podatkowych w czasie trwania kontroli celno-skarbowej.Barbara Dąbrowska

ekonomista z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, absolwentka studiów MBA, wykładowca

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?