Skip to main content

Znaki towarowe pod lupą fiskusa

Darowizna wartości niematerialnej i prawnej może być przyczyną zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Komunikat w tej sprawie opublikował Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Zgodnie z Ordynacją podatkową, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej występuje do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) o opinię w sprawie niewydania interpretacji indywidualnej prawa podatkowego dotyczącej tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, w kwestii których zasadne jest przypuszczenie, że mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania lub stanowić nadużycie prawa według ustawy o podatku od towarów i usług.

Szef KAS zwrócił uwagę w swojej informacji na to, że podatnicy PIT w swoich wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnej opisują ów stan faktyczny bądź przyszłe zdarzenie i przedstawiają schematy działania, które w niektórych sytuacjach mogą uzasadniać użycie takiej klauzuli. W ocenie Szefa KAS przesłanki sztucznego postępowania w celu zyskania konkretnej korzyści podatkowej występują w określonych przypadkach dotyczących darowizny znaku towarowego.

Przykładowo Szef KAS wskazał sekwencję czynności, których celem jest zmniejszenie zobowiązania podatkowego bądź zawyżenie straty podatkowej. W pierwszym etapie zakładana jest spółka osobowa, która nie jest podatnikiem CIT – w jej skład wchodzą również osoby z najbliższej rodziny wnioskodawcy. Druga faza polega na przekazaniu tej spółce przez jednego ze wspólników (osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) darowizny w postaci np. prawa do znaku towarowego – wartości niematerialnej i prawnej wytworzonej przez darczyńcę i wykorzystywanej w jego działalności gospodarczej. Trzeci etap to korzystanie z tejże wartości niematerialnej i prawnej przez spółkę osobową poprzez udzielanie wspólnikom, w tym darczyńcy, licencji na używanie znaku towarowego.

W komunikacie wskazuje się, że w wyniku takich czynności darczyńca obniża dochód o opłaty licencyjne ponoszone na rzecz spółki osobowej, natomiast w przypadku tej spółki przychód z opłat licencyjnych kompensowany jest odpisami amortyzacyjnymi od wartości znaku towarowego.

Dla szefa KAS występowanie tego rodzaju działań we wnioskach o interpretację indywidualną uzasadnia przypuszczenie o możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania i w konsekwencji wydanie negatywnej opinii dotyczącej interpretacji.

Warto przypomnieć, że w uzasadnieniu obszernej nowelizacji ustaw podatkowych, jaka wejdzie w życie w 2018 r., zwraca się uwagę na konieczność ograniczenia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat i należności z tytułu nabycia prawa do korzystania z wartości niematerialnych i prawnych oraz odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych nabytych (wytworzonych) i zbytych, a następnie powtórnie nabytych przez ten sam podmiot. Zmiany będą również dotyczyły przypadków otrzymania nieodpłatnie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Resort finansów wskazuje w tym uzasadnieniu, że z uwagi na wyroki sądów administracyjnych w sprawach dotyczących niezarejestrowanych znaków towarowych, w nowelizacji znalazł się zapis doprecyzowujący, że nabyciem – o którym jest mowa w ustawie o CIT – jest wyłącznie nabycie wtórne (od innego podmiotu), a nie nabycie pierwotne. W ocenie ministerstwa m.in. znaki towarowe są przedmiotem działań związanych z tzw. agresywną optymalizacją podatkową i narzędziem do kreowania tarczy podatkowej.

Autor: S.W.

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?