Skip to main content

Dowody wskazujące, że majątek należy do firmy

Dowody wskazujące, że majątek należy do firmy

 

Przepisy podatkowe nie definiują wprost co stanowi składnik majątku firmy. Wykładnia językowa w ustawie o PIT odnosi się m.in. do przychodów ze sprzedaży składników majątku firmy.

 

Według art.14 ust.2 pkt 1 w/w ustawy przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą będące:

  • środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1 500 zł
  • składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych
  • składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

Z powołanego przepisu wynika, że w skład majątku firmy wchodzą zarówno rzeczy stanowiące środki trwałe oraz niestanowiące środków trwałych.

 

W celu zakwalifikowania majątku do składników majątku firmy należy się także odwołać do rozporządzenia w sprawie prowadzenia książki przychodów i rozchodów. Na jego podstawie przedsiębiorca, który prowadzi książkę przychodów i rozchodów prowadzi ewidencję środków trwałych i ewidencję wyposażenia. W rozumieniu rozporządzenia wyposażeniem są rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone do środków trwałych. Ewidencją  wyposażenia obejmuje się wyposażenie, którego wartość początkowa przekracza 1500 zł. Zatem składnik powyżej tej wartości, jeśli nie jest środkiem trwałym powinien być w wyposażeniu.

 

Przepisy podatkowe nie zobowiązują również przedsiębiorców do wprowadzania w ewidencję środków trwałych składników majątku  o wartości niższej niż 10 tyś. zł, ponieważ składniki te nie muszą być amortyzowane.

 

Wobec tego jak udowodnić, że składnik majątku, który nie jest środkiem trwałym znajduje się w składnikach majątku firmy? W przepisach podatkowych nie znajdziemy jednolitej odpowiedzi. Dowodem na to, że składnik został nabyty jako majątek firmowy może być w szczególności faktura zakupu, ujęcie składnika majątku w ewidencji wyposażenia czy udokumentowane wydatki związane z używaniem określonego składnika w działalności gospodarczej pozwalające na zaliczenie ich w koszty uzyskania przychodu.

 

Nie stanowi problemu interpretacyjnego gdy dany składnik jest środkiem trwałym lub gdy przedsiębiorca prowadzi pełną księgowość, bowiem wszystkie aktywa majątkowe i zobowiązania muszą być ujęte w księgach rachunkowych, zatem stanowią one składnik majątku firmy.

 

NSA w wyroku z 22 stycznia 2013, II FSK 1619/11 podkreśla, że „w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa w formie wkładu niepieniężnego do spółki, pojęcie składniki majątkowe zawsze oznacza aktywa w rozumieniu ustawy z 1994 r. o rachunkowości, pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością zbywcy”.

 

Lidia Rubińska – Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego, biegły sądowy

 

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Letnia szkoła środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Stacjonarne      Kraków
  20.08.2024 -         22.08.2024

  2290.00 + VAT
Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

Stacjonarne      Kraków
  05.09.2024 -         05.09.2024

  720.00 + VAT

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?