Skip to main content

CIT, PIT: Wypłacone odszkodowanie lub renta w kosztach podatkowych

Wypłacone odszkodowanie lub renta w kosztach podatkowych

 

Podstawowym warunkiem uznania poniesionego wydatku za koszt uzyskania przychodu jest, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, aby zostały one poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Każdy poniesiony wydatek należy więc na wstępie rozpatrywać w kontekście art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. W przypadku rent oraz większości odszkodowań może nie być spełniony właśnie ten podstawowy warunek do uznania go za koszt podatkowy, a mianowicie ten, iż nie są one ponoszone w celu osiągnięcia przychodu lub zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów.

 

W przypadku wypłaty rent oraz odszkodowań trudno jest doszukać się związku pomiędzy poniesionym wydatkiem a przychodami podatnika oraz wpływu na osiągane przez niego przychody, jak również ponoszenie ich w jednym z pozostałych celów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Ich celem jest jedynie naprawienie szkody wynikłej z niezgodnej z prawem działalności podatnika. Wydatki ponoszone w związku z naprawieniem wyrządzonej szkody mają charakter sankcyjny i ponoszone są w związku z winą wypłacającego, w tym w związku z jego niezgodnym z prawem działaniem.

 

Ponadto należy podkreślić, że po spełnieniu przesłanki z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, przepisy przewidują na podstawie art. 16 ust. 1 następujące szczegółowe wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów:

 

1) art. 16 ust. 1 pkt 16 ustawy o CIT - jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowej składki ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy

2) art. 16 ust. 1 pkt 19 ustawy o CIT - kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań z tytułu:

  • nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska
  • niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

3) art. 16 ust.1 pkt 22 ustawy o CIT - kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

 

Joanna Litwińska - ekspert podatkowy

 

Najbliższe szkolenia z zakresu podatku CIT

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Podatki 2024 CIT i VAT oraz nadchodząca rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury). Przegląd wybranych zagadnień.

Stacjonarne      Kołobrzeg
  24.04.2024 -         26.04.2024

  3190.00 + VAT
Podatki dochodowe 2024. Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach).

Stacjonarne      Sopot
  20.05.2024 -         22.05.2024

  3190.00 + VAT
Podatki dochodowe 2024. Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach).

Stacjonarne      Białka Tatrzańska
  20.05.2024 -         22.05.2024

  3390.00 + VAT
Przegląd podatkowy 2024 - VAT, CIT, KSeF. Przepisy kodeksu karno-skarbowego.

Stacjonarne      Sycylia
  09.06.2024 -         16.06.2024

  9980.00 + VAT
Podatki VAT, CIT 2024 - przegląd wybranych zagadnień i nowelizacja przepisów.

Stacjonarne      Kazimierz Dolny
  12.06.2024 -         14.06.2024

  2690.00 + VAT
Zmiany w podatku CIT i VAT 2024 oraz nadchodząca rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury)

Stacjonarne      Zakopane
  26.06.2024 -         28.06.2024

  2690.00 + VAT
Podatki dochodowe 2024. Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach).

Stacjonarne      Sopot
  08.07.2024 -         10.07.2024

  3190.00 + VAT
Podatki 2024/2025 - VAT, CIT- aktualne problemy i planowane zmiany.

Stacjonarne      Wzgórza Dylewskie - Wysoka Wieś
  29.07.2024 -         31.07.2024

  3890.00 + VAT
XVI Forum Rachunkowości i Podatków.

Stacjonarne      Warszawa
  29.10.2024 -         30.10.2024

  2290.00 + VAT

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?