Skip to main content

VAT: Kurs waluty przy WNT

Kurs waluty przy WNT

 

Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy o VAT, gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może również wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

 

W przypadku WNT, zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem WNT.

 

W związku z powyższym, jeżeli dostawa towarów nastąpiła przed wystawieniem faktury, obowiązek podatkowy z tytułu WNT powstanie w dniu wystawienia faktury, w związku z czym kursem właściwym do przeliczenia kwoty ujętych w powyższych fakturach dla potrzeb podatku VAT (zarówno w zakresie podatku naliczonego jak i podatku należnego) jest średni kurs NBP waluty obcej z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Kurs ten znajduje zastosowanie do całości kwot ujętych w fakturach, w tym do kosztów opakowania, transportu itd., gdyż zgodnie z art. 30a ust. 2 w zw. z art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT, do podstawy opodatkowania z tytułu WNT dolicza się koszty dodatkowe pobierane od dokonującego dostawy od nabywcy (czyli np. koszty transportu, opakowania).

 

Joanna Litwińska - ekspert podatkowy

 

Najbliższe szkolenia VAT WNT i WDT

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Podatek od towarów i usług – obrót międzynarodowy 2024. Eksport, import–usługi–ewidencje–ujmowanie transakcji w ewidencji/JPK_V7–transakcje łańcuchowe. Obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze podatnika. Praktyczne dwudniowe warsztaty.

Stacjonarne      Warszawa
  23.05.2024 -         24.05.2024

  1520.00 + VAT

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?