Skip to main content

CIT: Najem samochodu również z limitami.

Najem samochodu również z limitami

 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów opłat wynikających m.in. z umowy najmu, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

W myśl art. 16 ust. 5a ustawy o CIT poniesione wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 49a, obejmują także podatek od towarów i usług, który zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczony podatek od towarów i usług, w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług.

Dodatkowo przepisy zastrzegają, że w przypadku, gdy umowa najmu została zawarta na okres krótszy niż 6 miesięcy, przez wartość samochodu – dla celów obliczenia ww. limitu – rozumie się wartość przyjętą dla celów ubezpieczenia (art. 16 ust. 5d ustawy o CIT).

Z powyższych regulacji wynika, że czynsz najmu samochodu, którego wartość przekracza 150 000 zł, także w przypadku wynajmu krótkoterminowego, podlega limitowanemu zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o CIT.

Chcąc prawidłowo określić kwotę wydatków w zakresie czynszu, które nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów, podatnicy powinni posiadać informację o wartości samochodu przyjętego dla celów ubezpieczenia (AC), jeżeli umowa najmu została zawarta na okres krótszy niż 6 miesięcy. Celem ustalenia wartości samochodu przyjętego dla celów ubezpieczenia (AC) podatnik powinien zwrócić się do wynajmującego z żądaniem udostępnienia polisy, w której zwykle widnieje informacja o wartości samochodu, lub innego dokumentu (informacji) dotyczącej wartości wynajętego samochodu do celów ubezpieczenia.

 

Joanna Litwińska - ekspert podatkowy

 

Najbliższe szkolenia dotyczące tematyki kosztów uzyskania przychodów

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?