Skip to main content

Przelew na rachunek wskazany w wykazie prowadzonym przez Szefa KAS a jego skutki w zakresie PIT oraz CIT

Jak ważny będzie przelew na rachunek bankowy wskazany w wykazie prowadzonym przez Szefa KAS – skutki w zakresie podatku PIT oraz CIT.

 

Dnia 24 maja 2019 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku VAT oraz niektórych innych ustaw. Natomiast 31 maja 2019 r. powyższa ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1018). Powyższą ustawą zmieniającą wprowadzone zostały również bardzo istotne zmiany na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym, zarówno w zakresie CIT jak i PIT.

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej nie będą zaliczane wydatki w części, w jakiej płatność dotycząca transakcji przekraczającej wartość 15 000 zł, dokonana z innym przedsiębiorcą, zostanie wykonana przelewem na rachunek inny niż zawarty w wykazie podatników VAT. Powyższa zmiana poszerza zakres już istniejących przepisów dotyczących płatności gotówkowych (z pominięciem rachunku bankowego) w ramach transakcji przekraczających kwotę 15 000 zł.

 

Wprowadzono również regulację, dotyczącą zlecenia dokonania przelewu związanego z zawartą umową, w oparciu o którą podmiot trzeci dokonuje zapłaty dostawcy lub usługodawcy na rachunek, który nie figuruje wykazie podatników VAT. Przepisy ustawy PIT i CIT nakazują wówczas rozpoznać u podatnika (podmiotu trzeciego), w dniu zlecenia przelewu, przychód w takiej wysokości, w jakiej płatność została dokonana na inny rachunek niż zawarty  w wykazie podatników VAT. Powyższa regulacja związana jest z umowami factoringu i podobnymi, na mocy których następuje przekazanie praw do dokonania zlecenia przelewu związanych z fakturami wystawianymi przez dostawcę towarów lub usług innemu podmiotowi (faktorowi), będącego wierzycielem innego stosunku prawnego. Potrzeba takiej regulacji wynika z faktu, że w takiej sytuacji zlecenie przelewu jest dokonywane na rachunek innego podmiotu niż dostawca usługi lub towaru, co nie powinno powodować negatywnych skutków dla dłużnika, o ile przelew jest przekazywany na rachunek tego innego podmiotu, który jest uwidoczniony w wykazie.

 

Przepisów w nowym brzmieniu nie stosuje się, w przypadku gdy podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż wskazany w wykazie i złoży zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

 

Zgodnie z przepisami przejściowymi powyższe regulacje mają zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r. Natomiast w odniesieniu do kosztów, skutków wynikających ze zmian polegających na braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji z podatnikiem VAT czynnym została dokonana na rachunek inny niż zawarty w wykazie, nie będzie się stosować do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2020 r

 

Joanna Litwińska, ekspert podatkowy

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?