Skip to main content

Podatek u źródła - nowe obowiązki podatników od 1 lipca 2019 r.

Podatek u źródła – nowe obowiązki podatników od 1 lipca 2019 r.

 

Dnia 1 lipca 2019 r. miały wejść w życie przepisy nakładające nowe obowiązki na podatników, występujących w roli wypłacających należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 (m.in. należności licencyjne, odsetki) oraz art. 22 ust 1 (dywidendy). Jednakże dnia 28 czerwca 2019 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie MF z dnia 27 czerwca (Dz.U. 2019 poz. 1203), którym to rozporządzeniem wyłącza się stosowanie art. 26 ust. 2e ustawy o CIT w przypadku wypłat dokonywanych do dnia 31 grudnia 2019 r. 

 

Należy podkreślić, iż zmiany dotyczą wyłącznie należności, których łączna wysokość wypłacanych dla tego samego podatnika w danym roku podatkowym przekracza kwotę 2 000 000 zł. Powyższe regulacje nakładają więc na podatników dodatkowy obowiązek kontroli wysokości wypłaconych kwot na rzecz poszczególnych podatników.

 

Do wysokości tej kwoty obowiązywać będą dotychczasowe zasady płatności (poboru) podatku u źródła. Natomiast z chwilą przekroczenia tej kwoty, płatnik zobowiązany jest do poboru, obliczenia i wpłacenia podatku stosując stawki określone w ustawie o CIT (analogiczne przepisy znajdują się w ustawie o PIT). W tym przypadku płatnik nie stosuje zwolnień wskazanych w ustawie o CIT (PIT) oraz przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, z którymi Polska ma podpisaną umowę. W przypadku pobrania podatku przez płatnika, podatnik, jego pełnomocnik, oraz płatnik może wystąpić z wnioskiem o zwrot podatku do organu podatkowego. Generalnie, gdy okoliczności, stan faktyczny nie budzą wątpliwości, organ podatkowy zobowiązany będzie do zwrotu podatku w terminie 6 miesięcy. Jednakże jeżeli posiadane informacje wskazują na wysokie prawdopodobieństwo niezasadności zwrotu oraz wyczerpano możliwości uzyskania informacji przesądzających o zasadności zwrotu na podstawie przepisów prawa krajowego, wskutek czego weryfikacja zasadności zwrotu nie jest możliwa w terminie 6 miesięcy, organ podatkowy może przedłużyć wskazany termin zwrotu podatku do czasu zakończenia weryfikacji wniosku o zwrot podatku w ramach kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego, w tym możliwości kontroli na terytorium siedziby podatnika dla celów podatkowych.

 

Powyższych przepisów nie stosuje się, jeżeli płatnik złożył oświadczenie, iż:

  • posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  • po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w ust. 1, nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w szczególności nie posiada wiedzy o istnieniu okoliczności uniemożliwiających spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6.

 

Powyższe oświadczenie składa kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję. Nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika. Oświadczenie to składa się najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności.

 

Ponadto zgodnie z art. 26b ustawy o CIT, w przypadku płatności, które mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie przepisów implementujących dyrektywy UE, czyli na podstawie art. 21 ust. 3-9 oraz art. 22 ust. 4-6 ustawy o CIT możliwe jest uzyskanie opinii o stosowaniu zwolnienia. Opinia jest dokumentem wydawanym przez organ podatkowy, w którym potwierdza się prawo do stosowania zwolnienia z poboru podatku u źródła. Opinię wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku do organu podatkowego. Wniosek o wydanie opinii podlega opłacie w kwocie 2 000 zł a opinia zasadniczo będzie mogła być stosowana przez podatników przez okres 36 miesięcy od dnia jej wydania.

 

Joanna Litwińska, ekspert podatkowy

 

Podatek u żródła - najbliższe szkolenia

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?