Skip to main content

. Nieodpłatne wykonywanie funkcji członka zarządu

Nieodpłatne wykonywanie funkcji członka zarządu.

 

Obywatel Francji zatrudniony jest przez podmiot prawa francuskiego, który jest jedynym udziałowcem spółki z o.o. z siedzibą na terytorium RP. W tejże spółce z siedzibą na terytorium RP obywatel Francji pełni funkcję członka zarządu. Funkcję tę pełni nieodpłatnie. Czy po stronie polskiej spółki powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia?

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT za przychody na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych należy uznać również wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. W sytuacji nieodpłatnego sprawowania funkcji członka zarządu, organy podatkowe powołując się na przywołany powyżej art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT jeszcze niedawno uznawały, że brak odpłatności stanowi dla podmiotu otrzymującego przychód z nieodpłatnych świadczeń.

 

Zgodnie z art. 201 KSH, zarząd prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje spółkę. Przepisy KSH regulują proces ustalania wynagrodzenia dla członków zarządu, jednak nie wskazują, że jego ustanowienie jest obligatoryjne. W konsekwencji, możliwa jest zatem sytuacja, w której czynności wynikające z prawa handlowego członkowie zarządu sprawują nieodpłatnie. Nierzadko bowiem zdarza się, że pracownicy oddelegowani przez zagranicznego udziałowca do zasiadania w zarządach polskich podmiotów powiązanych i tym samym do świadczenia usług zarządczych nie uzyskują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia od polskich spółek. Taka sytuacja zgodnie z dominującym stanowiskiem organów podatkowych stanowiła dla podmiotu otrzymującego przychód z nieodpłatnych świadczeń.

 

Jednakże obecnie organy podatkowe uznają, że sprawowanie funkcji członka zarządu przez podmiot  zatrudniony w spółce będącej udziałowcem podmiotu, w którym sprawuje się rolę członka zarządu nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Zatem pełnienie nieodpłatne funkcji członka zarządu przez osoby wskazane przez udziałowca nie skutkuje po stronie spółki powstaniem przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnych świadczeń, w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, bowiem świadczeniodawca uzyska w przyszłości od świadczeniobiorcy świadczenie ekwiwalentne, np. w postaci dywidendy. Natomiast osoba sprawująca tą funkcję otrzymuje wynagrodzenie od udziałowca.

 

Stanowisko takie zostało zaprezentowane m.in. interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 23 stycznia 2019 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.498.2018.1.JK;

 

Joanna Litwińska, ekspert podatkowy

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?