Skip to main content

Zwrot kosztów wyżywienia ponad limit diet stanowi przychód dla pracownika

Zwrot kosztów wyżywienia ponad limit diet stanowi przychód dla pracownika

 

Pracodawca rozlicza pracowników, którzy odbywają zarówno krajowe jak i zagraniczne podróże służbowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na podstawie przedłożonych rachunków (faktur). Zgodnie z przepisami powyższego rozporządzenia pracodawca obniża wypłaconą dietę o posiłki z których korzystali pracownicy w ramach np. śniadania w cenie pokoju. Jednakże często zdarza się, że cena śniadania, obiadu czy kolacji wykazana na fakturze przekracza wartość diety wynikającą z przepisów rozporządzenia. W związku z powyższym powstała u podatnika wątpliwość czy kwoty ponad dietę wykazaną w rozporządzeniu stanowią dla pracowników przychód.

 

Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 25 lipca 2018 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.358.2018.1.SJ) wskazał na przepisy prawa regulujące sporną materię, przywołując wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. K 7/13, gdzie wskazano, iż jakkolwiek skorzystanie ze świadczenia w postaci noclegu wykupionego przez pracodawcę niewątpliwie następuje za zgodą pracownika, niemniej świadczenie to nie jest spełnione w jego interesie, ale w interesie pracodawcy obowiązanego do właściwego organizowania pracy, to inaczej jest w przypadku pokrywania pracownikowi pełnych lub częściowych kosztów wyżywienia. Tego rodzaju wydatek ponoszony jest w interesie pracownika i to jemu przynosi wymierną korzyść, zważywszy, że koszty wyżywienia pracownik musi ponosić niezależnie od wykonywania (bądź nie) obowiązków służbowych. Dotyczy to zarówno finansowania wyżywienia w ramach podróży służbowej (na co zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 września 2015 r., sygn. akt II FSK 1516/13), jak i wyjazdów służbowych niebędących podróżą służbową. Zatem, sytuacja, w której pracodawca finansuje koszty wyżywienia pracownikowi będącemu w podróży służbowej powoduje – co do zasady – powstanie przychodu u tej osoby.

 

Podsumowując organ podatkowy uznał, że koszty wyżywienia pracownik musi ponosić niezależnie od tego, czy jest w podróży służbowej, w pracy, czy w domu. Zatem, pełne wyżywienie zapewnione podczas szkolenia jest wydatkiem ponoszonym przez pracodawcę w interesie pracownika i w ten sposób stanowi dla pracownika korzyść, ponieważ nie musi on w czasie podróży służbowych ponosić żadnych wydatków na wyżywienie. Ponadto pracownik odbywający podróżą służbową w celach szkoleniowych w pełni dobrowolnie korzysta z wyżywienia zapewnionego i sfinansowanego przez pracodawcę. Powstałą korzyść można przypisać indywidualnie do każdego pracownika, bowiem pracodawca wie którzy pracownicy wyjeżdżają i na jaki okres co stanowi, że świadczenie na rzecz pracownika ma charakter indywidualny.

 

W związku z tym, pracodawca, jako płatnik obowiązany jest do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o PIT, od kwoty nadwyżki kosztów wyżywienia ponad kwotę diety określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, która stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.

 

Stanowisko powyższe podzielił również WSA w Krakowie w wyroku z dnia 6 grudnia 2018 r., sygn. I SA/Kr 1054/18, uznając, iż pełne wyżywienie zapewnione podczas szkolenia jest wydatkiem ponoszonym przez pracodawcę w interesie pracownika i w ten sposób stanowi dla pracownika korzyść, ponieważ nie musi on w czasie podróży służbowych ponosić żadnych wydatków na wyżywienie. Ponadto pracownik odbywający podróż służbową w celach szkoleniowych w pełni dobrowolnie korzysta z wyżywienia zapewnionego i sfinansowanego przez pracodawcę. Tym samym zdaniem Sądu stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT.

 

Joanna Litwińska, ekspert podatkowy

 

Najbliższe warsztaty dotyczące podróży służbowych

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?