Skip to main content

Z audytorem może być zawarta umowa o dzieło

Z audytorem może być zawarta umowa o dzieło

 

Sąd Najwyższy nie zgodził się ze stanowiskiem ZUS, że umowy zawierane z biegłymi rewidentami, których przedmiotem jest badanie i ocena sprawozdania finansowego są umowami o świadczenie usług dla których stosuje się przepisy o zleceniu.

 

Czynność, której przedmiotem jest badanie sprawozdania finansowego, którego efektem jest sporządzanie opinii, raportu z badania, informacji dodatkowej ma na celu doprowadzenie do weryfikowalnego, jednorazowego rezultatu i może być wykonywana na podstawie umowy o dzieło. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

 

W wyroku z 05 marca 2019 roku, sygn. I UK 486/17 Sąd Najwyższy stwierdził, że „ sporządzona przez biegłego rewidenta opinia dotycząca sprawozdania finansowego stanowi wytwór ( rezultat ), który może być przedmiotem umowy o dzieło”. Linia orzecznicza Sądu Najwyższego ukierunkowana jest za uznaniem, że możliwość ukarania biegłego lub wszczęcie wobec niego postępowania dyscyplinarnego za niezgodne ze „ sztuką audytorską” sporządzenie opinii dodatkowo przemawia za tym, że usługa badania bilansu stanowi zindywidualizowany, charakterystyczny i poddający się weryfikacji wytwór (rezultat) i może być przedmiotem umowy o dzieło.

 

Zgodnie z art. 627 kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

 

Umowa o dzieło jest umową rezultatu w przeciwieństwie do umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług. W umowie zlecenia odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie zlecenia oparte jest na zasadzie starannego działania. Zleceniobiorca z zachowaniem należytej staranności w razie niezrealizowania celu umowy nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania. Dodatkowo przedmiotem umowy zlecenia nie jest osiągnięcie konkretnego rezultatu. Zgodnie z powołanym wyrokiem przy badaniu sprawozdania finansowego nie chodzi o samo badanie lecz o sporządzenie w formie pisemnej opinii, raportu, które stanowią końcowy rezultat badania sprawozdania finansowego.

 

Na podstawie art. 6 ust.1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych umowa o dzieło nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych, a więc nie podlega oskładkowaniu. Od wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu wynoszące 20 proc. przychodu, zamawiający dzieło jako płatnik pobiera samą zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 18 proc.

 

Lidia Rubińksa, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biegły sądowy

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?