Skip to main content

Kiedy udzielona licencja jest przychodem z zysków kapitałowych?

Należności za udzielenie licencji na postawie umowy licencyjnej a nie umowy, która generuje przychody z podstawowej działalności gospodarczej stanowi przychód z zysków kapitałowych.

 

Od stycznia 2018 roku ustawodawca wprowadził podział dochodów na dochody z zysków kapitałowych oraz na dochody z innych źródeł. Na podstawie art. 7 b ust.1 pkt 6 lit a za przychody z zysków kapitałowych uważa się, m.in. przychody z praw majątkowych, o których mowa w art.16 b ust.1 pkt 4-7 z wyłączeniem przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczonych do zysków kapitałowych.

 

W rozumieniu  art. 16 b ust.1 pkt 5 ustawy o CIT prawami majątkowymi są m.in. licencje nabyte od innego podmiotu. A więc,  jeśli przykładowo firma wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej znak towarowy, na który udziela licencji to należności otrzymane z tytułu udzielonej licencji będą przychodem z zysków kapitałowych, a nie przychodem z innych źródeł.

 

Licencje podlegają amortyzacji  jeśli spełniają wymogi ustawowe, tj. zostały nabyte od innego podmiotu, nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania dłuższym niż rok i są wykorzystywane przez przedsiębiorcę na potrzeby związane z działalnością gospodarczą.

 

Odpisy amortyzacyjne z tytułu licencji powinny być zaliczone w kosztach  uzyskania przychodu  proporcjonalnie do obu źródeł przychodów, a więc do przychodów z zysków kapitałowych oraz do przychodów z innych źródeł, czyli działalności operacyjnej firmy.

 

Interpretacja Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 czerwca 2019 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.173.2019.1.RK, „ przeniesie praw z uprzednio nabytych znaków towarowych będzie skutkowało uzyskaniem przychodu z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a u.p.d.o.p. Wskazać bowiem należy, że z literalnego brzmienia art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. e u.p.d.o.p. wprost wynika, że za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody ze zbycia praw majątkowych, o których mowa w lit. a-c. Natomiast jak jednoznacznie wskazano w opisie sprawy Spółka zbywa prawa majątkowe, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a u.p.d.o.p.”

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?