Skip to main content

Przedsiębiorca nie zapłaci kartą w obowiązkowym split payment

Płatności w metodzie podzielonej płatności (split payment) dotyczą transakcji dokonywanych w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank.

 

Według ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zmieniono art. 108 a ustawy o VAT. W art. 108a powołanej ustawy dodano  ust. 1a–1e, z którego wynika, że przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności przekracza 15 tys. PLN, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.

 

Dotychczas przedsiębiorcy, którzy otrzymali fakturę z kwotą podatku VAT mieli wybór czy zapłacić kwotę wynikającą z faktury metodą split payment, czy też nie, bowiem płatności w metodzie podzielonej płatności nie były obowiązkowe. Wobec tego płatności kartą płatniczą lub kartą kredytową były akceptowane przez organy skarbowe tym bardziej, że nie spełniały wymogów płatności określonych w art. 108a ustawy o VAT.  

 

Ponadto zgodnie z art. 62a ust.1, ust.2 oraz ust.10 ustawy Prawo bankowe dla rachunku rozliczeniowego bank prowadzi rachunek VAT. Rachunek VAT jest prowadzony w walucie polskiej i bank nie wydaje do rachunku VAT instrumentu płatniczego.

 

Planowane zmiany wskazują, że od listopada b.r. zasady prowadzenia rachunku VAT przez bank nie ulegną zmianie. Jednak gdy przedsiębiorca zobowiązany będzie do zapłaty należności z faktury metodą split payment i dokona tej płatności kartą płatniczą może narazić się na negatywne konsekwencje ze strony organu skarbowego.

 

Za to, że przedsiębiorca naruszy obowiązek zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, może spodziewać się ustalenia przez organy skarbowe dodatkowego zobowiązania w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej za nabyte towary lub usługi wymienione w zał. 15 do ustawy, wykazane na fakturze. Jednocześnie należy wskazać, że trwają prace legislacyjne mające na celu możliwość dokonywania płatności kartami w metodzie split payment, które być może będą obowiązywać od 2020 roku.

 

Zatem w przypadku obowiązku zapłaty należności metodą split payment należy dokonać tej płatności w sposób przewidziany w art. 108a ust.3 ustawy o VAT, a więc specjalnym przelewem przeznaczonym dla płatności split payment.

 

W przypadku transakcji dokonywanych w walucie obcej organy skarbowe informują, że należność w kwocie netto w walucie obcej powinna być dokonana na konto walutowe, natomiast podatek VAT powinien być zapłacony w złotych polskich drugim przelewem na rachunek rozliczeniowy VAT.

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biegły sądowy

 

Najbliższe szkolenia z tematyki Split Payment

 

 

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?