Skip to main content

Kiedy środek trwały jest kompletny i zdatny do używania

Zgodnie z art.16a ust.1 ustawy o CIT (analogicznie art. 22 ust. 1 ustawy o PIT), środkami trwałymi są m.in. maszyny, urządzenia i środki transportu stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

 

Z powołanej definicji wynika, że środkiem trwałym są składniki majątku, które są m.in. kompletne i zdatne do użytku. Terminem, w którym cechy te muszą być spełnione jest dzień przyjęcia do używania, wówczas muszą być one funkcjonalną całością  -  nie tylko w aspekcie technicznym ale również prawnym. Przy ustalaniu czy środek trwały jest kompletny i zdatny do użytku pomocna może być funkcja urządzenia np. telefon komórkowy bez karty aktywacyjnej nie będzie tego warunku spełniał, nie jest bowiem możliwe wykorzystywanie go zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Niekiedy pomocna jest Klasyfikacja Środków Trwałych, czyli usystematyzowany zbiór obiektów majątku trwałego służącym m. in. do celów ewidencyjnych, ustalania stawek amortyzacji oraz potrzebom statystycznym  Zasadniczo kwalifikacji dokonuje sam podatnik, jednakże w przypadku wątpliwości może wystąpić o interpretację przepisów statystycznych do Prezesa GUS (dokładnie wydaje je Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi). KŚT ustala granice poszczególnych środków trwałych, wskazuje które z nich mogą działać samodzielnie a które jako zespoły.

 

Składnik majątku spełnia kryterium kompletności, jeżeli jest wyposażony we wszystkie elementy konstrukcyjnie umożliwiające jego funkcjonowanie, zgodnie z przeznaczeniem. Przez sformułowanie „zdatny do użytku” należy rozumieć możliwość faktycznego oraz prawnego użytkowania. W przypadku nieruchomości budowlanych o kryterium kompletności i zdatności do użytku przesądza uzyskanie przez podatnika potwierdzenia w postaci wydanej przez właściwy organ administracji państwowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Nawet kompletny składnik majątku, np. niewymagający montażu lub zainstalowania maszyny czy urządzenia, nie może zostać zaliczony do środków trwałych, jeżeli stanowi on część obiektu znajdującego się w budowie, który jako całość nie został jeszcze przyjęty do użytkowania.

 

Joanna Litwińska, ekspert podatkowy

 

Polecamy szkolenia z tematyki środków trwałych

 

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
ŚRODKI TRWAŁE KOMPLEKSOWO – ujęcie rachunkowe oraz w świetle podatku dochodowego od osób prawnych.

Stacjonarne      Warszawa
  27.05.2024 -         28.05.2024

  1440.00 + VAT
Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

Stacjonarne      Kraków
  25.06.2024 -         25.06.2024

  720.00 + VAT

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?