Skip to main content

IP Box - koszty kwalifikowane to koszty uzyskania przychodu

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów pod warunkiem prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

 

Przepis art. 30ca ust.1, ust.2 pkt 8 ustawy o PIT stanowi, że podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach działalności gospodarczej tzw. kwalifikowanego dochodu z praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania. Powołana ustawa za kwalifikowane prawa własności intelektualnej uznaje m.in. autorskie prawo do programu komputerowego. podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, których stroną jest Polska lub UE.

 

Warunkiem skorzystania z preferencyjnej stawki podatku jest wytworzenie, ulepszenie lub rozwinięcie przedmiotu ochrony w ramach prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności badawczo-rozwojowej. Z ustawy wynika, że wytworzony przedmiot powinien być chroniony m.in. prawem autorskim.

 

Wobec tego prawa autorskie do oprogramowania komputerowego są kwalifikowanym IP w rozumieniu art.30ca ustawy o PIT, co oznacza, że przedsiębiorca po spełnieniu dodatkowych obowiązków może skorzystać z preferencyjnej stawki podatku wynoszącej 5%.

 

Przedsiębiorcy, którzy płacą podatek wg niższej stawki muszą m.in. w ewidencji księgowej wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej i odpowiednio przyporządkować koszty przypadające na każde kwalifikowane prawo własności w celu ustalenia kwalifikowanego dochodu.

 

Zatem gdy przedsiębiorca w ramach działań programistycznych ponosi wydatki na nabycie komputera, ponosi wydatki na dojazd do miejsca świadczenia usług, uczestniczy w specjalistycznych szkoleniach i kursach można przyjąć, że są to wydatki związane z pracami rozwojowymi oraz wykonywaną działalnością gospodarczą. Kwalifikowane koszty stanowią jednocześnie koszty uzyskania przychodów.

 

Pogląd taki prezentowany jest przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 9 lipca 2020 r., 0115-KDIT1.4011.337.2020.2.KK, zgodnie z którą, „nabyty w ten sposób sprzęt komputerowy, pokryte wydatki oraz uzyskane na szkoleniach, konferencjach czy w czasopismach naukowych z branży informacje są i będą związane zarówno z pracami rozwojowymi, jak również z pozostałą działalnością przedsiębiorcy. Zakres w jakim są one wykorzystywane do prac rozwojowych jest możliwy do ustalenia na podstawie wskazanej powyżej ewidencji prowadzonej przez podatnika (przy uwzględnieniu odpowiedniej proporcji). W ten sposób jest możliwe procentowe określenie jaka część wydatku w danym miesiącu ma związek z pracami rozwojowymi”.

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?