Skip to main content

Kara umowna przez COVID-19 może być w kosztach uzyskania przychodów

Tarcza 4.0 ograniczyła restrykcje podatkowe dla kar umownych i odszkodowań.

 

Według ogólnej zasady wynikającej z art. 16 ust.1 pkt 22 ustawy o CIT wynika, że kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad, zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług nie uważa się za koszty uzyskania przychodu.

 

Jest jednak wyjątek, gdyż przedsiębiorcy nie muszą wyłączać z kosztów uzyskania przychodów zapłaconych kar umownych i odszkodowań, jeżeli do ich powstania przyczynił się COVID-19.

 

W trakcie pandemii powstało wiele nieprzewidzianych sytuacji w tym osłabienie kondycji finansowej wielu zakładów, poprzez przestój, zmniejszenie liczby zamówień, odwołanie wielu szkoleń. Zatem zwłoka dostarczonych towarów i usług, opóźnienie wykonanych robót mogły przyczynić się do powstania kar i odszkodowań w rozumieniu art.16 ust.1 pkt 22 ustawy o CIT. Tarcza 4.0 umożliwiła przedsiębiorcom zaliczenie do kosztów uzyskania  przychodu  wydatków poniesionych na zapłatę w/w kar umownych i odszkodowań.

 

Warunkiem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kar i odszkodowań jest wykazanie ich związku z uzyskanym przychodem oraz ich poniesienie wskutek pandemii COVID-19. Przedsiębiorca ma obowiązek udowodnić i udokumentować powstanie kary wywołanej pandemią oraz wykazać, że ma ona związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i powstaniem przychodu. Organy skarbowe zwracają szczególną uwagę na dochowanie należytej staranności przez przedsiębiorcę wykazując karę lub odszkodowanie w kosztach uzyskania przychodu. Fiskus akceptuje zaliczenie w kosztach kar i odszkodowań wywołanych pandemią pod warunkiem, że kara powstała z przyczyn niezawinionych przez przedsiębiorcę.

 

W piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 maja 2020 r., 0111-KDIB1-3.4010.145.2020.1.JKU czytamy przepis art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT nakazuje bowiem wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów wszelkie kary umowne i odszkodowania wypłacone z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, niezależnie od tego czy odpowiedzialność dłużnika, której wyrazem jest zapłata kary umownej, została oparta na zasadzie winy czy na zasadzie ryzyka”.

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?