Skip to main content

Ulga na zakup kasy fiskalnej przysługuje tylko raz

Odliczenie od podatku należnego wydatku na zakup kasy fiskalnej ograniczone jest limitem.

 

Z art.111 ust.1 i ust.4 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

 

Przedsiębiorcy mają prawo odliczyć od podatku należnego wydatek na zakup kasy rejestrującej maksymalnie do kwoty 700 zł. W przypadku gdy wydatek ten przekracza kwotę podatku w danym okresie rozliczeniowym przedsiębiorca ma prawo do zwrotu różnicy na krajowy rachunek bankowy lub ma prawo do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe pod warunkiem, że zakup kasy będzie dokonany w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu za pomocą kasy.

 

Jako dzień rozpoczęcia ewidencjonowania z użyciem kasy należy rozumieć pierwszy dzień w którym przedsiębiorca rozpoczął ewidencję obrotu za pomocą kas rejestrujących. Wymaga podkreślenia, że ustawa o VAT odnosi się do przedsiębiorców, u których powstaje obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy i którzy rozpoczęli tą ewidencję w obowiązujących terminach oraz przedsiębiorców, którzy nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kasy ale dokonali takiego wyboru i rozpoczęli prowadzenie tej ewidencji.

 

Powołane przepisy przyznają przedsiębiorcy prawo do ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej pod warunkiem, że kasa zostanie zakupiona w terminie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy. Oznacza to, że ulga przysługuje tylko raz. Nabycie przez przedsiębiorcę kolejnych kas fiskalnych nie uprawnia go do zastosowania ulgi.

 

Organy skarbowe nie akceptują także zastosowania ulgi na zakup kasy fiskalnej w przypadku likwidacji działalności gospodarczej i rozpoczęcia nowej. Stanowisko takie potwierdza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 sierpnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.516.2020.1.MN w której czytamy, że „ kolejne kasy, nabywane przez danego podatnika po dniu powstania u niego obowiązku ewidencjonowania, nie są już objęte tym uprawnieniem. Wyklucza to z dyspozycji tego przepisu kasy nabyte w związku z rozszerzeniem działalności przez podatnika (otwarcie nowych punktów kasowych), skoro nie są kasami zgłoszonymi na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania, jak również przypadki nabycia kas w sytuacjach, jak w niniejszej sprawie, gdy podatnik wznawia zlikwidowaną działalność gospodarczą (…). Skoro zatem Skarżąca jako podatnik VAT w ramach poprzedniej swojej aktywności gospodarczej miała prawo do wykorzystania uprawnienia (ulgi), o którym obecnie mowa w art. 111 ust. 4 u.p.t.u., nie ma podstaw do przyznania jej ponownie tego uprawnienia z uwagi na wznowienie przez nią działalności gospodarczej”.

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?