Skip to main content

Inżynier na etacie z autorskimi kosztami

Określenie wysokości honorarium w sprecyzowanej kwocie z tytułu faktycznie wykonanej pracy twórczej pozwala na zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.

 

Liczne interpretacje organów skarbowych prezentują stanowisko, że pracownik może zastosować 50% koszty uzyskania przychodu tworząc utwór w ramach umowy o pracę pod warunkiem, że prawa autorskie zostaną przeniesione na pracodawcę a pracownik otrzyma honorarium.

 

Jednak to nie wszystko. Warunki wynagradzania i tworzenia utworów przez pracownika powinny być określone w umowie o pracę i muszą to być czynności do których zastosowanie mają 50% koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust 9b ustawy o PIT. Przepis ten nie znajdzie zastosowania do wynagrodzenia wyliczonego, hipotetycznie, szacunkowo, nawet jeśli będzie ono zbliżone do wartości rzeczywistej.

 

Powołany przepis wskazuje, że koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% stosuje się m.in. do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, programów komputerowych (…).

 

Wobec tego zastosowanie autorskich kosztów uzyskania przychodu jest możliwe, jeżeli praca wykonana przez pracownika jest utworem chronionym prawami autorskimi, umowa o pracę przewiduje wypłatę wynagrodzenia należnego pracownikowi za korzystanie z praw autorskich, prowadzona jest szczegółowa ewidencja przenoszonych na pracodawcę praw autorskich oraz pracownik uzyskuje przychody określone w art. 22 ust.9b ustawy o PIT.

 

Powyższe stanowisko jest akceptowane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w piśmie z dnia 20 września 2019 r., sygn.0112-KDIL3-2.4011.302.2019.2.JK, w którym czytamy -w sprawie będącej przedmiotem wniosku, kwota honorarium (kwota należna z tytułu przeniesienia praw autorskich) będzie wynikać z ustaleń między pracodawcą, a pracownikiem poczynionych na etapie negocjacji zawarcia umowy o pracę (właśnie na tym etapie strony dokonują, bazując na wiedzy i doświadczeniu pracownika oraz pracodawcy, oszacowania wartości utworów jakie będą tworzone przez pracownika), następnie kwota ta będzie wskazana przez strony w tej umowie o pracę.(…) Taki sposób ustalenia wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich należycie wyodrębnia to wynagrodzenie od pozostałych składników płacy pracownika. W związku z powyższym, Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może stosować w odniesieniu do tak ustalonych wynagrodzeń koszty uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe”.

 

Należy podkreślić, że honorarium autorskie nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych wobec tego nie podlega oskładkowaniu. Zatem powstaje pytanie co lepsze - wyższe wynagrodzenie za pracę bez preferencyjnych kosztów, czy dzielenie wynagrodzenia na wynagrodzenie zasadnicze i honorarium?

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?