Skip to main content

Składki ZUS wspólnika spółki z o.o. nie są kosztem podatkowym

Przepisy podatkowe nie przewidują zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia społeczne wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.

 

Na podstawie art. 16 ust.1 pkt 38 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz wspólników lub członków spółdzielni niebędących pracownikami. Oznacza to, że zapłata składek na własne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne przez wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. jest świadczeniem na rzecz samego siebie.

 

Ponadto wspólnik spółki z o.o. będący osobą fizyczną nie ma statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy prawo przedsiębiorców, ponieważ  podatnikiem jest spółka a nie wspólnik.

 

Przepisy podatkowe nie zezwalają także na odliczenie zapłaconych przez wspólnika składek ubezpieczeniowych i składki  zdrowotnej, gdy jedynym źródłem dochodu wspólnika są dochody uzyskiwane ze spółki.

 

Z art.26 ust.1 ustawy o PIT wynika, że podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu składek ubezpieczeniowych zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz wypadkowe podatnika i osób z nim współpracujących.

 

Podobne zasady obowiązują w zakresie odliczenia składki zdrowotnej. Stosownie do art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń zdrowotnych składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie o PIT.

 

Przepisy podatkowe nie precyzują z jakiego tytułu muszą zostać opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne aby później było możliwe ich odliczenie. Wobec tego w przypadku braku możliwości odliczenia składek ubezpieczeniowych z tego źródła z którego powstały istnieje możliwość ich odliczenia z innego źródła przychodu.

 

A więc jeżeli jedyny wspólnik spółki z o.o. osiąga dodatkowo przychody z działalności wykonywanej osobiście lub z działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG może odliczyć od dochodu zapłacone w roku podatkowym składki na ubezpieczenia społeczne i odpowiednio odliczyć od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

 Pismo z dnia 20 czerwca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0112-KDIL3-1.4011.247.2018.1.IM - „w przypadku niemożności odliczenia w całości składek od podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z przychodu, którego uzyskanie było podstawą wymiaru składek, wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia składek od podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z innego źródła przychodu.”

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?