Skip to main content

Amortyzacja samolotu bez limitu

Odpisy amortyzacyjne od samolotu wykorzystywanego w działalności gospodarczej mogą być kosztem uzyskania przychodu bez limitu.


Przepisy podatkowe w art.16 ust.1 pkt 4 ustawy o CIT ograniczają zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu osobowego przewyższającego wartość 225 000 zł dla pojazdów elektrycznych i 150 000 zł dla pozostałych samochodów osobowych.


Na podstawie art. 16 ust.1 pkt 48 i pkt 63 ustawy o CIT nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych m.in. od środków trwałych nabytych, które zostały podatnikowi zrefundowane w jakiekolwiek formie.


Wobec tego należy zwrócić uwagę, że do samolotów nie mają zastosowania przepisy ograniczające możliwość zaliczenia do kosztów odpisów amortyzacyjnych jak w przypadku samochodów. Wobec tego odpisy amortyzacyjne mogą stanowić w całości koszt uzyskania przychodu, jeśli samolot będzie stanowił środek trwały i będzie wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej. Wykazanie związku przyczynowego z działalnością gospodarczą zgodnie z zasadą wynikającą z art.15 ust.1 ustawy o CIT ciąży na podatniku.


Na podstawie art.15 ust.6 ustawy o CIT kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art.16a-16m, z uwzględnieniem art.16.


Pismo z dnia 29 października 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.335.2020.2.NL „(…) stwierdzić należy, że skoro samolot, o którym mowa we wniosku, stanowił będzie środek trwały w prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej i wykorzystywany będzie w ramach tej działalności w celach reklamowych podczas publicznych pokazów i zawodów sportowych, za co Wnioskodawca będzie pobierał opłaty od reklamodawców, to od wartości początkowej ww. samolotu Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych i zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości.”

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?