Skip to main content

Transport przez kuriera na fakturze VAT

Jeżeli usługa stanowi dla klienta całość nie należy jest rozbijać na poszczególne elementy.


W praktyce powstaje problem czy na fakturze sprzedaży należy wyodrębnić pozycję doręczenia towaru przez kuriera stosując taką samą stawkę VAT jaka jest właściwa dla towaru? Jak należy postępować gdy przedmiotem dostawy są towary opodatkowane różnymi stawkami podatku VAT?
Fiskus akceptuje pogląd, że w przypadku sprzedaży internetowej transport za pośrednictwem kuriera lub poczty stanowi nieodłączny element transakcji sprzedaży. Transport służy do realizacji dostawy towarów i nie może stanowić odrębnej usługi. Wobec tego należy go traktować jako jedną czynność związaną z dostawą towarów opodatkowaną na podstawie art. 29a ust.1 ustawy o VAT.


Powołany przepis wskazuje, że podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.


W sytuacji gdy występuje jedno świadczenie, którym jest dostawa towarów faktura powinna zawierać jedną pozycję, tj. dostawa towarów. W pozycji tej należy zsumować wartość świadczenia głównego, a więc dostawy towarów oraz świadczenia pomocniczego czyli transportu.
Natomiast w przypadku, gdy na jednej fakturze widnieją pozycje opodatkowane różnymi stawkami, wówczas koszty transportu należy doliczyć proporcjonalnie do wartości poszczególnych towarów i do kosztów transportu zastosować taką samą stawkę jak do towarów, z którymi są związane.


Pismo z dnia 2 listopada 2020 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn.0113-KDIPT1-1.4012.672.2020.1.RG „(…) do podstawy opodatkowania należy wliczyć pobieraną przez zbywcę wartość (cenę) towarów, a także wszystkie inne elementy zapłaty, będące częściami składowymi świadczenia zasadniczego (tj. dostawy towarów). Dotyczy to wyłącznie kosztów, które zwiększają kwotę należną z tytułu konkretnej transakcji, tj. konkretnej dostawy towarów. Należy zauważyć, że co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną czynność, czynność ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych.(…)Nie ulega wątpliwości, że w przypadku czynności wykonywanych przez podatnika można wyróżnić następujące elementy składowe: dostawa towarów oraz ich transport”.

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?