Skip to main content

„Podatek cukrowy” nie ochroni zdrowia lecz zwiększy wpływy do NFZ

Z początkiem roku ustawą o Zdrowiu publicznym nałożono nową daninę, tzw. opłatę cukrową.


Opłacie podlega wprowadzenie na rynek krajowy napojów z dodatkiem cukru oraz kofeiny. Zgodnie z ustawą przez wprowadzenie na rynek krajowy napojów zawierających ww. składniki rozumie się sprzedaż napojów przez podmioty obowiązane do zapłaty opłaty do pierwszego punktu, w którym prowadzona jest sprzedaż detaliczna.


Obowiązek zapłaty opłaty, czyli tzw. „podatku cukrowego” ciąży na importerach oraz nabywcach w ramach wewnątrzwpólnotowej dostawy towarów, a także na producentach. Podmiotem zobowiązanym do zapłaty jest również zamawiający, w sytuacji gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej między producentem a zamawiającym.


Według ustawy, jeżeli strony zawarły umowę na wyprodukowanie napoju zawierającego cukier lub kofeinę umowa ta podlega pisemnemu zgłoszeniu organowi podatkowemu najpóźniej w dniu powstania obowiązku zapłaty opłaty.


Informacja o zawarciu umowy zawiera: 1) dane producenta oraz podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty, 2) informacje o składzie napojów będących przedmiotem umowy, w tym o dodatku kofeiny lub tauryny, substancji słodzących o zawartości cukrów w przeliczeniu na objętość napojów.


Organem właściwym do poboru opłaty jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podmiotu zobowiązanego do wniesienia opłaty.


Wskutek wprowadzenia nowej daniny nasuwa się pytanie czy na fakturze VAT należy wykazać wysokość opłaty? Przepisy art. 106 e ustawy o VAT nie uległy zmianie wobec tego nie należy wyodrębniać oddzielnie opłaty na fakturze VAT. Jednak zapewne praktyka pokaże wzrost cen produktów wskutek dodatkowych kosztów, które muszą ponosić przedsiębiorcy zobowiązani do uiszczenia opłaty. Wzrost cen spowoduje, że wzrośnie również podatek VAT od sprzedaży napojów.


Na wysokość opłaty składają się następujące części: 1) 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej, o których mowa w rozporządzeniu nr 1333/2008,2) 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju- w przeliczeniu na litr napoju.

Przedsiębiorcy zobowiązani do wniesienia opłaty składają urzędowi skarbowemu w formie elektronicznej informację o wysokości opłaty na druku CUK-1 w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Brak wniesienia opłaty wiąże się z dodatkowymi konsekwencjami dla przedsiębiorców.

 

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?