Skip to main content

Dokumentowanie Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów

Zastosowanie 0% VAT wymaga właściwego udokumentowania dostawy towaru wewnątrz UE.

Na podstawie art. 42 ust.1 ustawy o VAT wewnątrzwpólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0% pod warunkiem, że:

  1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, który nabywca podał podatnikowi;
  2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
  3. podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

 

Warunkiem koniecznym do zastosowania zerowej stawki podatku VAT jest właściwe udokumentowanie transakcji. Dowodami tymi zgodnie z ustawą o VAT są dokumenty przewozowe potwierdzające dostarczenie towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium innego państwa UE oraz specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.


Akceptowanymi przez fiskusa dowodami, że towar rzeczywiście wyjechał i został dostarczony do nabywcy są podpisany list przewozowy CMR, konosament lub faktura za towarowy przewóz lotniczy, polisa ubezpieczeniowa dotycząca wysyłki lub transportu towarów, dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów, poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie.


Ustawa o VAT wskazuje również, że dla udokumentowania WDT wymagane jest dokonanie dostawy na rzecz nabywcy posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP).


W piśmie Dyrektora KIS z dnia 4 maja 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4012.63.2020.1.MAZ czytamy - „należy zauważyć, że przepis art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy wymaga, aby dla opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów według stawki podatku 0%, podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej oraz dysponował ww. dokumentami, potwierdzającymi dokonanie WDT. W przypadku, gdy w momencie dostawy rzeczy wnioskodawca nie poda ważnego numeru VAT UE, będzie to stanowiło brak formalny, który nie będzie natomiast uniemożliwiał zastosowanie w wypadku takiej transakcji WDT stawki podatku określonej w art. 42 ust. 1 ustawy. Przy czym niezbędne dla zastosowania tej stawki podatku jest, aby wszystkie warunki, zawarte w art. 42 ust. 1 ustawy, zostały spełnione”.


Więcej informacji znajduje się tutaj.

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?