Skip to main content

Faktura za usługę kompleksową

Świadczenie kompleksowe należy udokumentować jedną fakturą VAT, która powinna zawierać nazwę towaru lub usługi.


Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług wiele problemów przysparzają przedsiębiorcom transakcje, na które składa się wykonanie szeregu różnych czynności. Problem polega na tym, że przedsiębiorcy nie zawsze wiedzą jak opodatkować taką transakcje, gdyż trudno skwantyfikować czy transakcja stanowi dostawę towaru czy świadczenie usługi. Sporna kwestia dotyczy m.in. dostawy towaru z montażem czy usług najmu i dodatkowych opłat związanych z najmem.


Linia orzecznicza TSUE stanowi, że w pewnych okolicznościach odrębne świadczenia, które mogą być wykonywane oddzielnie, czyli towary i usługi mogące mieć różny moment powstania obowiązku podatkowego czy mogące prowadzić do opodatkowania lub zwolnienia, należy uważać za jednolitą czynność, gdy nie są one niezależne (patrz chociażby wyrok z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie C-425/06 Part Service czy z dnia 27 września 2012 r. w sprawie C-392/11 Field Fisher Waterhouse LLP).


W tym miejscu należy wskazać, że w ocenie TSUE każde świadczenie powinno być traktowane oddzielnie jednak w drodze wyjątku, gdy kilka świadczeń wykonywanych przez tego samego podatnika jest ze sobą ściśle powiązanych tak, że tworzą jedno świadczenie, nie należy dokonywać sztucznego podziału tego świadczenia. Kwestia ta ma ogromne znaczenie w podatku VAT, w szczególności dla zastosowania stawek podatkowych lub zwolnień z opodatkowania. Zatem przykładowo, jeśli zamawiamy meble pod zabudowę z montażem, to integralną część transakcji stanowi usługa montażu, ponieważ meble bez zamontowania nie będą funkcjonować zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Wobec tego dostawę mebli oraz ich montaż należy potraktować jako jedną transakcję, tj. świadczenie usług montażu. Podobnie w usłudze najmu dodatkowe opłaty są ściśle związane usługą podstawową, którą jest najem.


Wobec tego powstaje pytanie jak udokumentować świadczenie złożone, tj. „kompleksowe”. W ocenie organów skarbowych świadczenie kompleksowe powinno być udokumentowane jedną fakturą VAT i w jednej pozycji faktury należy wskazać nazwę świadczenia z zastosowaniem stawki podatku VAT właściwej dla świadczenia dominującego.


Pismo z dnia 20 lipca 2017 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0115-KDIT1-3.4012.275.2017.2.MZ„skoro mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowym, należna zapłata za to świadczenie powinna być udokumentowana wystawieniem faktury, w której w części zasadniczej przeznaczonej na wskazanie nazwy towaru lub usługi winna znaleźć się wyłącznie nazwa właściwa dotycząca danego świadczenia (świadczenia kompleksowego), (…) Jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby np. w części informacyjnej faktury zawrzeć - jeśli jest taka wola i postanowienia stron umowy - elementy oraz ich wartość, które składają się na cenę całego świadczenia.”

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?