Skip to main content

Preferencyjna stawka CIT

Obniżona stawka podatku dochodowego tylko dla małego podatnika.

 

Na podstawie art. 19 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o CIT stawka podatku dochodowego z zastrzeżeniem art.21, art.22, art.24a, art.24b, art.24d i art. 24f wynosi:

  • 19% podstawy opodatkowania
  • 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Według powołanego przepisu obniżona stawka podatku dochodowego w wysokości 9% ma zastosowanie wyłącznie do małych podatników i opodatkowania przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

 

Zgodnie z art. 4a  pkt 10 ustawy o CIT za małego podatnika uznaje się podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

 

Wobec powyższego stawkę preferencyjną stosuje się do przychodów ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT. W ocenie organu podatkowego do wyliczenia limitu wielkości przychodów, tj. kwoty 2000 000 euro należy przyjąć wszelkie przychody uzyskane ze sprzedaży, w tym  przychody zwolnione z podatku dochodowego. Wartości przychodów ze sprzedaży nie należy wyłącznie utożsamiać z przychodami podatkowymi. Interpretacja przychodu ze sprzedaży wg ustawy o CIT pokrywa się z regulacją określoną w art.2 pkt 22 ustawy o VAT. Na jej podstawie sprzedażą jest również odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W przychodach ze sprzedaży nie uwzględnia przychodów osiąganych z zysków kapitałowych, a więc m.in. przychodów z dywidend, odsetek od pożyczek, umorzenia udziałów.

 

Pismo z dnia 4 marca 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-1.4010.527.2020.2.AP„wskazane w art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, sformułowanie "wartość przychodu ze sprzedaży" nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wskazać także należy, że nie należy tego pojęcia utożsamiać z pojęciem przychodu podatkowego. W związku z tym należy dokonać literalnej wykładni tego pojęcia. Przy obliczaniu powyższego limitu należy uwzględnić wszelkie przychody ze sprzedaży danego podatnika, w tym także zwolnione od podatku dochodowego, z wyłączeniem przychodów osiąganych z innego tytułu niż sprzedaż, np. uzyskane odszkodowania, odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym, dotacje, dopłaty lub refundacje kosztów.”

 

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?