Skip to main content

Faktura za usługę na zagranicznej nieruchomości

Usługi budowlane wykonywane za granicą są opodatkowane w tym państwie, w którym położona jest nieruchomość.


Na podstawie art.28e ustawy o VAT miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym m.in. usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usługi przygotowania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.


Zgodnie z wykładnią rozporządzenia UE 282/2011 za usługi związane z nieruchomościami uważa się usługi mające bezpośredni związek z nieruchomością, a więc gdy dotyczą konkretnej nieruchomości i nieruchomość ta stanowi m.in. element składowy świadczonych usług, np. instalacje lub montaż urządzeń na budowie, które po zainstalowaniu lub zamontowaniu są uznane za nieruchomość.


Z ustawy o VAT wynika, że jeżeli polski przedsiębiorca wykonuje usługi budowlane w Szwecji to nie powstaje obowiązek podatkowy VAT w Polsce. Przedsiębiorca posiada jednak obowiązki ewidencyjne dla celów podatku VAT. W rozumieniu art.109 ust.3a ww. ustawy powinien w ewidencji wskazać nazwę usługi związanej z nieruchomością oraz jej wartość bez podatku VAT. Usługę należy wykazać w tej dacie, w której powstałby obowiązek podatkowy dla usługi wykonanej w Polsce, przedsiębiorca powinien też wystawić fakturę w odpowiedniej formie.


Zasady fakturowania usług świadczonych na zagranicznej nieruchomości określa art.106e ust.1 pkt 18 ustawy o VAT. Wynika z niego, że polski przedsiębiorca, który świadczy usługi na nieruchomości za granicą powinien wystawić fakturę z adnotacją „odwrotne obciążenie”. W tej formie podatek jest rozliczany, gdy usługę wykonano na rzecz zagranicznego przedsiębiorcy. Oznacza to przerzucenie podatku na podmiot zagraniczny, który jest nabywcą usługi. Na nabywcy ciąży wówczas obowiązek rozliczenia podatku VAT według przepisów obowiązujących w państwie położenia nieruchomości.


Jeżeli odbiorcą usługi budowlanej wykonanej w Szwecji będzie zagraniczna osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej również podatek powinien być wykazany w Szwecji, chyba, że usługa ta jest zwolniona z podatku VAT. Polski przedsiębiorca powinien zarejestrować się jako podatnik VAT w Szwecji i wystawić fakturę ze szwedzkim podatkiem VAT. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nie jest podatnikiem VAT i nie należy na nią przerzucać ciężaru podatkowego.


Należy wskazać, że art.106 a pkt 1 ww. ustawy dotyczący zasad fakturowania stosuje się m.in. do sprzedaży usług, w których usługodawca nie rozlicza podatku VAT w Polsce i faktura nie jest wystawiana przez usługobiorcę.

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?