Skip to main content

Sprzedaż samochodu w VAT marża

Marżę stanowi różnica między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia pomniejszona o VAT.


Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.


Opodatkowanie w procedurze VAT marża dotyczy m.in. dostawy towarów używanych, przy czym istotne jest od kogo towary używane zostały nabyte. Wobec tego powstaje pytanie czy sprzedaż samochodu leasingowanego zakupionego w procedurze VAT marża również może być dokonana z zastosowaniem marży?
Z art. 120 ust.10 ustawy o VAT wynika, że opodatkowane w procedurze VAT marża mogą być towary używane nabyte m.in.:

  • od osób, które nie są podatnikami VAT,
  • od podatników prowadzących działalność gospodarczą jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona z podatku VAT,
  • od podatników jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana z zachowaniem procedury marży i nabywca posiada dokumenty, które jednoznacznie potwierdzają nabycie towarów na tych zasadach.

Należy wskazać, że warunkiem zastosowania szczególnej procedury marży jest okoliczność że sprzedawca towaru używanego nie miał prawa odliczenia podatku VAT naliczonego w momencie nabycia tego towaru.
Zatem jeżeli przedsiębiorca po zakończeniu umowy leasingu wykupił od firmy leasingowej na podstawie faktury VAT marża w związku z działalnością gospodarczą samochód osobowy w celu dalszej odsprzedaży to istnieją przesłanki zastosowania procedury marży przy sprzedaży samochodu. Samochód taki stanowi towar używany i został nabyty od podmiotu wskazanego w art. 120 ust.10 ustawy o VAT z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży.


Powyższe stanowisko akceptuje organ skarbowy w interpretacji zvdnia 8 lutego 2019 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.912.2018.2.MJ. Dyrektor KIS potwierdza, „że podatnik będzie miał prawo przy sprzedaży przedmiotowego samochodu do zastosowania szczególnej procedury VAT-marża. Spełnione zostały bowiem przesłanki pozwalające na jej zastosowanie, gdyż samochód będący przedmiotem wniosku spełnia definicję towaru używanego w myśl art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, transakcja nabycia pojazdu została udokumentowana fakturą VAT-marża, a Wnioskodawca nabył przedmiotowy samochód z zamiarem dalszej jego odsprzedaży.”

 


Lidia Rubińska Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?