Skip to main content

Sprzedaż majątku firmy w czasie zawieszenia działalności bez ZUS

W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca zostaje wyrejestrowany ze składek ZUS.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaakceptował stanowisko przedsiębiorcy, że sprzedaż firmowego majątku w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Powstaje jednak pytanie czy sprzedaż majątku firmy w okresie zawieszenia stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, chorobowe i wypadkowe ?


Sama okoliczność zawieszenia działalności gospodarczej powoduje wyrejestrowanie przedsiębiorcy ze wszystkich składek ubezpieczeniowych już od pierwszego dnia zawieszenia. Zatem zawieszenie skutkuje brakiem obowiązku zapłaty składek ubezpieczeniowych oraz składki zdrowotnej.


Według art. 18 ust.1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe jest przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie oznacza to jednak, że każdy przychód jest oskładkowany. Skoro w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca został wyrejestrowany ze składek to oznacza, że nie podlega on obowiązkowym składkom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.


Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców lub przepisów o ubezpieczeniach społecznych lub ubezpieczeniu społecznym rolników.


Zgodnie natomiast z art. 81 ust. 2zd ww. ustawy, ilekroć w ust. 2 i 2b-2zc jest mowa o przychodach i kosztach ich uzyskania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to nie uwzględnia się w tych przychodach i kosztach ich uzyskania przychodów osiągniętych i kosztów poniesionych w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.


W oparciu o powołane przepisy należy stwierdzić, że jeśli przedsiębiorca zawiesi działalność gospodarczą to nie ma obowiązku wpłacania do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Zatem przychód ze sprzedaży składnika majątku firmowego w okresie zawieszenia działalności gospodarczej podlega jedynie opodatkowaniu i nie stanowi podstawy wymiaru składek.


W okresie zawieszenia przedsiębiorca może zgłosić się do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie odrębnych przepisów prawnych.


Interpretacja indywidualna z 16 marca 2022 r., sygn. WPI/200000/43/308/2022 (decyzja nr 308/2022) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie - „uwzględniając przedstawiony we wniosku stan faktyczny, własne stanowisko oraz obowiązujące przepisy prawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał za prawidłowe stanowisko przedsiębiorcy w przedmiocie braku obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne od dochodu uzyskanego ze sprzedaży środków trwałych i wyposażenia sklepu, w czasie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.”

 


 Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?