Skip to main content

Źródło przychodu z dzierżawy prawa majątkowego

Jeśli są różne sposoby korzystania z prawa majątkowego to powstają różne źródła przychodów.


Przedsiębiorca wygrał w sądzie z organem skarbowym w zakresie określenia źródła przychodów z tytułu dzierżawy znaku towarowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozstrzygnął, że w przypadku dzierżawy znaku towarowego źródło przychodu określa treść umowy dzierżawy, a nie treść prawa majątkowego.


Stan faktyczny dotyczył przedsiębiorcy, który obok wykonywania działalności gospodarczej posiadał w majątku prywatnym znak towarowy. W ramach rozporządzania majątkiem prywatnym przedsiębiorca zawarł umowę dzierżawy znaku towarowego. Umowa dzierżawy wskazywała, że dzierżawca będzie płacił wydzierżawiającemu miesięczny czynsz z tytułu dzierżawy znaku towarowego oznaczony w pieniądzu. Wydzierżawiający zamierzał opodatkować przychód z czynszu dzierżawnego zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5% lub 12,5% przychodów od nadwyżki ponad 100 000 zł.


Organ podatkowy nie zgodził się z tym stanowiskiem i uznał, że czynsz będzie przychodem z praw majątkowych wobec tego wydzierżawiający nie może wybrać opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Interpretację organu skarbowego zaskarżono do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.


Sąd Administracyjny w wyroku z 17.03.2022, sygn. I SA/OI 18/22 wskazał, że dla analizy czy uzyskany z umowy dzierżawy prawa majątkowego przychód można zaliczyć do źródła przychodów z art. 10 pkt 7 ustawy o PIT, tj. do przychodów z praw majątkowych niewystarczające jest powołanie się na przykładowe wyliczenie praw majątkowych wymienionych w art. 18 ustawy o PIT. Przepis ten wskazuje, że za przychody z praw majątkowych uważa się w szczególności m.in. przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych. W ocenie sądu na podstawie omawianego przepisu nie można wywodzić poglądu, że przychodem z praw majątkowych będzie przychód z każdej umowy przedmiotem której jest prawo majątkowe.


Zdaniem sądu wykładnia art.10 pkt 6 ustawy o PIT wskazuje, że jeżeli przedmiotem dzierżawy jest prawo majątkowe to pożytki z dzierżawy tego prawa są przychodem ze źródła przychodów jakim jest dzierżawa.
W przypadku gdy przedmiotem umowy jest prawo majątkowe np. opłata za udzielenie licencji z tytułu korzystania z prawa majątkowego, tj. znaku towarowego, to otrzymane należności licencyjne za korzystanie z tego prawa będą przychodami ze źródła przychodów prawa majątkowe, o których mowa w art.10 ust.7 ustawy o PIT.


Zatem w ocenie sądu czynsz z tytułu dzierżawy znaku towarowego może być przychodem z dzierżawy i zostać opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego.


Z art.6 ust.1 i 1 a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wynika, że opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą podlegać przychody uzyskiwane przez osoby fizyczne z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?