Skip to main content

Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy

Poniesienie wydatku w celu minimalizacji straty to nie zabezpieczenie źródła przychodów.


Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.16 ust.1 ww. ustawy.


Spółka wystąpiła o interpretację w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty za wcześniejsze rozwiązanie umowy handlowej. Organ skarbowy negatywnie odniósł się do zapytania spółki i uznał, że faktura z tytułu opłaty za wcześniejsze rozwiązanie umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Zdaniem organu koszty związane z zachowaniem i zabezpieczeniem źródła przychodów to wydatki ponoszone na ogólne funkcjonowanie działalności gospodarczej.


Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy nie jest również w rozumieniu art. 16 ust.1 pkt 22 ww. ustawy karą lub odszkodowaniem z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru. Organ podatkowy nie zakwestionował działań spółki jako nieracjonalnych, nieekonomicznych lub wynikających z niedbalstwa lecz stwierdził, że źródłem konieczności zapłaty opłaty jest konkretny stosunek prawny, tj. umowa handlowa, a nie związek z ogólną działalnością gospodarczą spółki.


Dodatkowo organ interpretacyjny uznał, że spółka poniosła ryzyko gospodarcze decydując się na zawarcie takiej umowy, z której wynika zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Jak podkreśla organ poniesienie kosztów stanowiących efekt podjętego ryzyka gospodarczego nie można sobie rekompensować za pomocą przepisów podatkowych. Nie wszystkie wydatki związane z działalnością gospodarczą, nawet ekonomicznie uzasadnione, stanowią koszty uzyskania przychodów. W ocenie organu działanie polegające na ograniczeniu wydatków w celu minimalizacji straty nie stanowi wystarczającej podstawy do uznania, że mamy do czynienia z zabezpieczeniem źródła przychodów.


Interpretacja indywidualna z 5 stycznia 2023 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.635.2022.1.KK - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej „wydatek wynikający z zapłaconej faktury otrzymanej tytułem opłaty za wcześniejsze rozwiązanie umowy jako niespełniający przesłanek wymienionych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie może być uznany za koszt uzyskania przychodów. Bez znaczenia w rozpoznawanej sprawie pozostaje również fakt braku podlegania przedmiotowych wydatków pod normę prawną zawartą w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT.”

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?