Skip to main content

Limit zwolnienia z VAT usług wykonanych za granicą

Usługi wykonywane za granicą i niepodlegające opodatkowaniu w Polsce nie są wliczane do limitu zwolnienia z podatku VAT.


Na podstawie art. 113 ust.1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości tej nie wlicza się kwoty podatku. Nie każda jednak sprzedaż podlega zwolnieniu. Przepisy ustawy o VAT w art.113 ust.13 określają czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT już z chwilą wykonania jakiejkolwiek czynności wskazanej w tym przepisie.


Do wartości limitu zwolnienia nie wlicza się kwot z tytułu usług oraz dostaw towarów, które nie podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wobec tego jeżeli przedsiębiorca w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce świadczy usługi budowlane za granicą i jednocześnie nie wykonał on żadnej czynności określonej w art. 113 ust.13 ww. ustawy to może korzystać z limitu zwolnienia podatkowego, wskazanego w art. 113 ust.1 ww. ustawy.


W celu prawidłowego rozliczenia podatku VAT należy określić miejsce świadczenia danej usługi. Według art.28e ustawy o VAT miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym m.in. usług w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usługi przygotowania i koordynowania prac budowlanych takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego jest miejsce położenia nieruchomości. A więc, jeśli prace, usługi są wykonywane na zagranicznej nieruchomości to podatek VAT z tytułu tych usług też będzie płacony za granicą.


Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT sprzedażą jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zatem w rozumieniu tego przepisu odpłatne świadczenie usług, których miejsce znajduje się poza terytorium Polski nie stanowi sprzedaży. Wobec tego do limitu zwolnienia, tj. kwoty 200 000 zł nie uwzględnia się wartości usług świadczonych za granicą, które nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.


W zakresie świadczenia usług za granicą i limitu zwolnienia wypowiedział się Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 2 lutego 2023 r. sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.897.2022.1.JSZ zgodnie, z którą „do wartości limitu zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, nie należy wliczać kwot z tytułu wykonania usług, które stosownie do art. 28e ustawy nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski. Zatem wartość usług wykonywanych na nieruchomościach znajdujących się poza terytorium kraju, do których zastosowanie znajdzie art. 28e ustawy, nie będzie wliczana do limitu zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy.”


Jeżeli sprzedaż z działalności opodatkowanej na terytorium kraju przekroczy 200 000 zł to przedsiębiorca utraci prawo do zwolnienia z podatku VAT z dniem dokonania czynności i od tego dnia będzie zobowiązany do zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny.

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?