Skip to main content

WIS tylko w formie elektronicznej

Wiążąca Informacja Stawkowa jest decyzją administracyjną wydaną przez Dyrektora KIS.

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) wiąże wszystkie organy podatkowe wobec podmiotów, które ją otrzymały. Ochrona WIS oznacza, że organ podatkowy nie może obciążyć podatnika sankcjami za stosowanie stawki VAT wskazanej w WIS w związku z zawyżeniem lub zaniżeniem wysokości zobowiązania podatkowego.

Decyzja WIS zawiera m.in. opis towaru lub usługi, której dotyczy, klasyfikację towaru według jednej z trzech klasyfikacji, tj. Nomenklatury Scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU 2015), stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi. Decyzję WIS wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. 

Od 01 stycznia 2024 r. wniosek o wydanie WIS można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym. Natomiast od 1 lipca 2024 r. wszelkie odwołania od decyzji, zażalenia oraz inne pisma w trakcie postępowania o wydanie WIS również należy składać elektronicznie za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym. Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. 

Wnioski, odwołania lub zażalenia złożone w formie papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem e-PUAP nie zostaną rozpatrzone.

Do wniosku o wydanie WIS podatnik może dołączyć dokumenty dotyczące towaru lub usługi w celu umożliwienia organowi wydającemu WIS określenie właściwej klasyfikacji towaru lub usługi oraz stawki podatku.

WIS jest wydawana na okres 5 lat ale może wygasnąć z mocy prawa, gdy zmienią się przepisy prawa podatkowego i będzie ona niezgodna z tymi przepisami. Szef Krajowej Informacji Skarbowej może wystąpić do Dyrektora KIS z żądaniem o zmianę albo uchylenie WIS, jeżeli stwierdzi, że jest ona nieprawidłowa m.in. wskutek gdy dowody na podstawie, których została wydana okazały się fałszywe. 

Dyrektor KIS zmienia lub uchyla WIS wskutek zmian m.in. w klasyfikacjach statystycznych albo w wyniku wydania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, błędu wykładni lub niewłaściwego zastosowania przepisu prawa materialnego.

Więcej informacji na stronie: www.kis.gov.pl/pl/zalatwianie-spraw/wydawanie-wiazacych-informacji

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?