Skip to main content

Przygotowanie do egzaminu na biegłych rewidentów

Do egzaminów na biegłego rewidenta może być dopuszczona osoba, która:

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych, 
 2. korzysta w pełni z praw publicznych, 
 3. nie była karana sądownie za przestępstwa przeciwko mieniu i przeciwko dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych oraz przestępstwa karne-skarbowe, 
 4. posiada wykształcenie wyższe. 

Opłata egzaminacyjna za poszczególne egzaminy wynosi 250 zł .
Opłata za egzamin dyplomowy wynosi 400 zł

Podstawowym aktem prawnym regulującym wykonywanie zawodu biegłego rewidenta jest Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie z dnia 13 października 1994 roku.(Dz.U.01.31.359 z późniejszymi zmianami) Ponadto kwestie wymogów egzaminacyjnych regulują uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Do rejestru biegłych rewidentów może być wpisany ten, kto:

 1. korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
 3. ukończył studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i w piśmie,
 4. odbył trzyletnią praktykę w Polsce, w tym co najmniej dwuletnią aplikację pod kierunkiem biegłego rewidenta,
 5. 5) złożył z wynikiem pozytywnym egzaminy na biegłego rewidenta przed Komisją,
 6. 6) uzyskał dyplom biegłego rewidenta.

Biegli rewidenci uprawnieni są do badania sprawozdań finansowych

Do badania sprawozdań finansowych uprawnione są wyłącznie następujące podmioty:

 1. biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą określoną we własnym imieniu i na własny rachunek,
 2. spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie lub spółki komandytowe z wyłącznym udziałem biegłych rewidentów,
 3. osoby prawne, które spełniają łącznie następujące wymagania:
  • zatrudniają do badania sprawozdań finansowych biegłych rewidentów,
  • większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci, a jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, to jedna z nich jest biegłym rewidentem,
  • większość głosów w organach nadzorczych (radach nadzorczych, komisjach rewizyjnych) posiadają biegli rewidenci, a w przypadku braku organów nadzorczych większość głosów posiadają wspólnicy lub udziałowcy będący biegłymi rewidentami,
  • opinie i raport z badania (przeglądu) sprawozdania finansowego podpisują, w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wyłącznie członkowie zarządu będący biegłymi rewidentami.

Przedmiotem działalności podmiotów, o których mowa w w/w pkt 1, obok badania sprawozdań finansowych, może być:

 1. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 2. przeglądy sprawozdań finansowych,
 3. ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe,
 4. doradztwo podatkowe,
 5. doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
 6. prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
 7.  działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości.


Biegły rewident wykonuje zawód jako:

 1. osoba prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek,
 2. wspólnik spółki jawnej, spółki partnerskiej lub spółki komandytowej
 3. osoba pozostająca w stosunku pracy z podmiotami w/w,
 4. osoba niepozostająca w stosunku pracy i nieprowadząca działalności we własnym imieniu i na własny rachunek, pod warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o dopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego kandydata na biegłego rewidenta , 
 2. kwestionariusz osobowy
 3. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości o niekaralności – oryginał (odpowiedź na zapytanie o udzielenie informacji o osobie), a obywatel innego państwa - również odpowiednim dokumentem tego państwa, 
 4. odpis (kopia) dyplomu ukończenia studiów wyższych w Polsce lub zagranicznych uznawanych w Polsce za równorzędne; osoba, która ukończyła studia zagraniczne powinna władać5. językiem polskim w mowie i w piśmie. 
 5. życiorys napisany własnoręcznie,
 6. dwa zdjęcia (jedno należy wkleić8. do kwestionariusza, drugie dołączyć9. do wniosku),
 7. kopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej – 200 zł

Pełny terminarz egzaminów pisemnych ustalony przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na podstawie Uchwały nr 2059/44/2010.dostępny jest w zakładce:

www.biegly-rewident.org/informacje_ogolne oraz na

http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/uchwala_2059-44-2010.pdf

 

poprzedni krok kariery z BDO
wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?