Skip to main content

Wydatki na paliwo do aut używanych przez pracowników można zaliczyć do kosztów

 

Z uwagi na to, że udostępnianie samochodów służbowych również do celów prywatnych pracownika stanowi niepieniężną formę wynagradzania i jest dla niego przychodem ze stosunku służbowego, to wydatki na utrzymanie samochodu będą stanowić koszt uzyskania przychodu.

 

Zgodnie z polityką spółki, pracownicy są uprawnieni do korzystania z samochodów służbowych, również dla celów prywatnych. Spółka uregulowała kwestie związane z użytkowaniem samochodów służbowych w regulaminie.
Firma dokonuje płatności za transakcje dokonane przez pracowników przy użyciu kart flotowych na podstawie zbiorczych faktur wystawianych przez dostawców paliwa i innych usług lub produktów eksploatacyjnych dotyczących samochodów. Świadczenie rzeczowe w postaci paliwa udostępnianego pracownikom do jazd prywatnych doliczane jest do przychodów brutto pracowników ze stosunku pracy łączącego ich ze spółką.

Wątpliwości dotyczyły tego, czy spółka ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na paliwo do samochodów (ryczałtu za paliwo), dopisywanych do przychodów podatkowych pracowników. Przedsiębiorstwo uważało, że tak. Z takim stanowiskiem zgodziła się izba skarbowa.
Ponoszone przez spółkę wydatki związane z użytkowaniem samochodów służbowych na cele prywatne pracowników, są pośrednio związane z jej działalnością. Organ podatkowy uznał więc, że zachodzą przesłanki uprawniające do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT (z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy o CIT).

 

Wydatki na paliwo są kosztem podatkowym

 

Organ podatkowy wyjaśnił, że koszty paliwa związane z eksploatacją samochodów służbowych do celów prywatnych będą stanowiły dla spółki koszt uzyskania przychodu. A to dlatego, że są doliczane do przychodu pracownika, stanowią zatem niepieniężną formę ich wynagradzania.

Pomiędzy wydatkami poniesionymi na eksploatację samochodu (wydatki na paliwo) a przychodem istnieje związek przyczynowo-skutkowy, w tym znaczeniu, że są one uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, a w rezultacie ich poniesienie może mieć wpływ na zwiększenie przychodów przez spółkę.

Komentarz eksperta

Udostępnianie pracownikom samochodów służbowych do celów prywatnych budzi od lat wiele wątpliwości, zarówno w zakresie CIT, PIT, jak i VAT.
Na gruncie CIT problemy dotyczą głównie zakresu, w jakim wydatki związane z samochodami służbowymi używanymi przez pracowników mogą stanowić koszty podatkowe pracodawcy.

W analizowanej interpretacji organ zajął korzystne dla pracodawcy stanowisko, uznając możliwość zaliczenia wydatków na  paliwo poniesionych w związku z eksploatacją samochodów służbowych przez pracownika do celów prywatnych do kosztów podatkowych.

Co istotne jednak, uprawnienie to uzależnił od doliczenia wartości paliwa do przychodu pracownika. Udostępnienie samochodów służbowych pracownikom do użytku prywatnego organy traktują bowiem jako element niepieniężnego wynagrodzenia pracowników mającego stanowić czynnik motywujący do lepszego wykonywania obowiązków służbowych, co w konsekwencji ma przełożyć się na przychody pracodawcy.

 

Koszty pracownicze

 

Interpretacja ta stanowi przykład aktualnej linii orzeczniczej, wskazującej na możliwość zaliczenia wydatków związanych z prywatnym użytkiem samochodów przez pracowników do kosztów podatkowych jako tzw. „kosztów pracowniczych” (por. interpretację indywidualną nr nr ILPB3/4510-1-366/15-2/AO). We wszystkich jednak przypadkach organy prawo te uzależniają od powiększenia o wartości tych wydatków przychodów pracownika.

Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych pracodawcy wydatków na paliwo dla pracownika należy ocenić pozytywnie. Z drugiej jednak strony interpretacje te potwierdzają niekorzystne dla pracowników stanowisko organów, iż ryczałt określony w art. 12 ust. 2a-2c ustawy o PIT obejmuje jedynie samo udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych, a nie obejmuje już kosztów, np. paliwa, które należy rozliczać odrębnie (np. interpretacja indywidualna, nr IPPB4/4511-766/15-2/AK).
Pojawiają się już jednak pierwsze wyroki WSA nieuznające wykładni organów w tym zakresie (np. wyrok WSA we Wrocławiu z 23 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 1595/15). Pozostaje więc mieć nadzieję na odwrócenie tej niekorzystnej dla pracowników interpretacji.

Praktyczne konsekwencje
Koszty paliwa związane z eksploatacją samochodów służbowych do celów prywatnych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jest to możliwe, jeśli takie wydatki  są doliczane do przychodu pracownika.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 grudnia 2015 r., nr IPPB6/4510-312/15-2/AZ.
 

Podstawa prawna: art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1997 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.).Justyna Pułka

doradca podatkowy, kancelaria podatkowa Paczuski Taudul

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?