Skip to main content

Czy wiesz, kiedy możesz zastosować 0 proc. VAT do zaliczki eksportowej?

Przedsiębiorca ma prawo do 0% stawki VAT w stosunku do zaliczki otrzymanej na eksport towarów, który nastąpi w ciągu 2 miesięcy. Dłuższy termin jest możliwy tylko przy specyficznych dostawach. To wnioski z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 31 października 2016 r. (nr IPPP3/4512-584/16-2/KT).

Podatnik zawarł z kontrahentem z Chin umowę na dostawę i dystrybucję określonego towaru. Ponieważ produkt musi być transportowany w odpowiednich warunkach z uwagi na konieczność utrzymania właściwej temperatury i wilgotności, co uniemożliwia dostarczenie całego zamówienia równocześnie, to partnerzy ustalili, że część towaru będzie magazynowana u sprzedawcy, a towar zostanie wysłany partiami.

Spółka uważała, że ma prawo do zastosowania stawki VAT 0% zgodnie z art. 41 ust. 9a oraz 9b ustawy o VAT. Jest to możliwe, ponieważ wywóz produktu w terminie późniejszym niż 2 miesiące licząc od końca miesiąca, w którym spółka otrzymała zaliczkę, znajduje uzasadnienie w specyfice dostaw produktu, potwierdzonej warunkami dostawy. W opinii spółki, takie stanowisko jest prawidłowe w odniesieniu do całej partii towaru objętej zaliczką. Organ podatkowy przyznał spółce rację.

Zasadą jest wywóz towarów w terminie 2 miesięcy

Z przepisów wprost wynika, że w przypadku otrzymywania zaliczek na poczet eksportu towarów możliwe jest stosowanie stawki 0%. Stawka ta ma jednak zastosowanie warunkowo. Jednym z warunków jest to, aby wywóz towarów nastąpił w terminie 2 miesięcy – licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał zaliczkę (art. 41 ust. 9a ustawy o VAT). Brak wywozu towarów w tym terminie skutkuje utratą prawa do zastosowania stawki 0% i koniecznością skorygowania deklaracji VAT-7/VAT-7K złożonej za okres rozliczeniowy otrzymania zaliczki (zob. przykładowo interpretację indywidualną nr IBPP1/443-570/14/DK, czy interpretację indywidualną nr ITPP3/4512-180/16/MD).

Od każdej zasady są wyjątki

Czasami jednak stawka 0% ma zastosowanie także w przypadku otrzymywania zaliczek na poczet eksportu towarów, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym. Dzieje się tak pod warunkiem, że wywóz towarów w tym późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów.

Przepis ten jest bardzo ogólny. W konsekwencji ocena, czy warunek ten jest spełniony, może być dokonywana w oparciu o różne dokumenty. Potwierdził to organ podatkowy w analizowanej interpretacji indywidualnej. Fiskus przypomniał, że warunki dostawy towaru wynikać mogą z różnego rodzaju dokumentów związanych z realizacją przedmiotowej transakcji – w tym m.in. treści zamówienia, faktur, korespondencji z kontrahentem itp.

Wywóz partiami nie wyklucza stawki 0%

Ponadto z tej interpretacji wynika, że wskazany przepis może mieć zastosowanie również w przypadkach, gdy wywóz poza Unię Europejską zaliczkowanych towarów jest dokonywany partiami. W szczególności nie jest tak, że wywóz poza UE pierwszej partii zaliczkowanych towarów skutkuje zakończeniem stosowania art. 41 ust. 9b ustawy o VAT w stosunku do pozostałych zaliczkowanych towarów. Jeżeli tylko wywóz tych pozostałych towarów w późniejszym terminie (lub późniejszych terminach) jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu (lub terminy wywozów) towarów, stawka 0% ma nadal zastosowanie.

Podstawa prawna: art. 41 ust. 9a i ust. 9b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Polecamy warsztaty

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym w 2024 roku - trudne przypadki, praktyka, orzecznictwo, najnowsze zmiany, KSeF a sprzedaż zagraniczna.

Stacjonarne      Katowice
  27.06.2024 -         27.06.2024

  720.00 + VAT

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?