Skip to main content

Procedura postępowania z pracownikiem zarażonym koronawirusem

Rozpoczęta niedawno procedura odmrażania gospodarki umożliwiła sporej części pracodawców powrót do względnie normalnego trybu działania przedsiębiorstwa po dłuższej przerwie w prowadzeniu działalności. Wielu innych przedsiębiorców podjęło decyzję o rezygnacji z systemu pracy zdalnej i powrocie pracowników do biur i innych zakładów pracy. Powrót pracowników do zakładów z jednej strony może usprawnić funkcjonowanie zakładu pracy, z drugiej jednak wiąże się z pewnym ryzykiem, że wśród pracowników powracających do zakładu znajdzie się nosiciel koronawirusa. Z tego względu ważne jest, żeby pracodawcy mieli świadomość ciążących na nich z tego tytułu obowiązków i wiedzieli, jakie działanie podjąć w przypadku stwierdzenia, że pracownik był zakażony wirusem Sars-CoV-2 lub w przypadku podejrzenia takiego zakażenia u pracownika.

 

Co zrobić w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika?

 

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, osobą u której należy podejrzewać wynagrodzenia jest osoba, u której wystąpił przynajmniej jeden z poniższych objawów infekcji dróg oddechowych:

  • kaszel,
  • gorączka,
  • duszności.

 

Podejrzenie zakażenia jest uzasadnione także w przypadkach gdy pracownik przebywał w regionie, w którym stwierdzono występowanie koronawirusa, miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie, pracował lub przebywał jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej,  w której leczono pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Przez bliski kontakt należy tu rozumieć między innymi bezpośredni kontakt z zakażonym, przebywanie w odległości poniżej 2 metrów od osoby zakażonej przez ponad 15 minut, dłuższą rozmowę z osobą mającą objawy COVID-19 prowadzoną twarzą w twarz lub przebywanie we wspólnym gospodarstwie domowym z zakażonym.

 

W przypadku, gdy pracownik przebywał na obszarze rozprzestrzeniania się wirusa lub miał kontakt z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem zakażenia, konieczne jest powiadomienie o tym fakcie najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, która powinna udzielić informacji co do dalszego sposobu postępowania. Pracownik wykazujący objawy zakażenia powinien zostać skierowany na izbę przyjęć szpitala zakaźnego. W przypadku większości pracowników niemających objawów choroby prawdopodobnie wystarczy skierowanie pracownika do odbycia kwarantanny w warunkach domowych i objęcie go nadzorem przez stację sanitarno-epidemiologiczną.

 

Jeśli pracownik, co do którego zachodzi podejrzenie zakażenia lub u którego takie zakażenie stwierdzono, przebywał w zakładzie pracy lub miał kontakt z innymi pracownikami, konieczne może się okazać podjęcie wskazanych wyżej środków również w stosunku do innych pracowników.

 

Jak traktować pracownika przebywającego na kwarantannie?

 

Pracownika, który odbywa kwarantannę w warunkach domowych należy traktować jak osobę niezdolną do pracy z powodu choroby, nawet jeżeli nie pojawią się u niego objawy choroby COVID-19. W związku z tym, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy, a po wyczerpaniu prawa do tego wynagrodzenia – zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne. Pracownikowi takiemu nie można również powierzać prac do wykonania, nawet jeśli prace te mogłyby być wykonywane przez pracownika przebywającego w domu.

 

Dezynfekcja pomieszczeń, w których przebywał zakażony

 

W przypadku stwierdzenia, że jeden z pracowników przebywających w zakładzie pracy był zakażony koronawirusem, konieczne jest podjęcie środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pomieszczeń, w których przebywał ten pracownik, aby wirus nie przeniósł się na inne osoby przebywające w zakładzie. W tym celu pracodawca powinien przeprowadzić dezynfekcję pomieszczeń, w których przebywał zakażony, a także pokojów socjalnych, toalet i przejść między tymi pokojami a drzwiami wejściowymi. Konieczne jest również powiadomienie o zakażeniu pracownika administratora budynku, aby ten mógł przeprowadzić dezynfekcję części wspólnych budynku. Podczas dezynfekcji konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na powierzchnie często dotykane, jak blaty biurek czy klamki. Zdezynfekowane pomieszczenia należy wywietrzyć.

 

Magdalena Wielgosz, Prawnik BDO Legal
Małgorzata Mędrala, Radca Prawny BDO Legal, Doktor Nauk Prawnych
 
 

Polecamy najbliższe warsztaty

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?