Skip to main content

Od 2021 rok trzeba będzie sporządzać sprawozdanie o strategii podatkowej

Duże firmy opodatkowane CIT będą miały od 1 stycznia 2021 roku obowiązek sporządzania i publikowania na stronie internetowej sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za każdy kolejny rok podatkowy. Niezastosowanie się do nowych przepisów będzie groziło karą pieniężną wynoszącą nawet 1 mln zł.

 

Opublikowano projekt nowelizacji trzech ustaw o podatkach dochodowych

 

Od 2021 rok trzeba będzie sporządzać sprawozdanie o strategii podatkowej. Duże firmy opodatkowane CIT będą miały od 1 stycznia 2021 roku obowiązek sporządzania i publikowania na stronie internetowej sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za każdy kolejny rok podatkowy. Niezastosowanie się do nowych przepisów będzie groziło karą pieniężną wynoszącą nawet 1 mln zł. Ministerstwo Finansów upubliczniło projekt poważnych zmian w podatkach dochodowych. Nowe przepisy zawiera projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk UD 126). Nowelizacja przewiduje m.in. nadanie statusu podatników CIT spółkom komandytowym oraz niektórym spółkom jawnym, o czym pisaliśmy w poprzednim alercie. Niezależnie od tego, wśród innych zmian znalazł się także zupełnie nowy obowiązek upubliczniania co roku sprawozdania z realizacji strategii podatkowej przez dużych podatników CIT. W tym zakresie nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

 

Będzie trzeba sporządzać sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej

 

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy. Obowiązek taki będzie dotyczył podatkowych grup kapitałowych (bez względu na wielkość osiąganych przychodów) oraz tych podatników nie będących grupami kapitałowymi, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprze-dzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości. Nowe obowiązek nie będzie jednak dotyczył podatników, którzy są stroną umowy o współdziałanie.

 

Sprawozdanie trzeba będzie publikować na stronie internetowej firmy

 

Podatnik będzie zobowiązany do zamieszcza sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy, sporządzonej w języku polskim lub jej tłumaczenia na język polski, na swojej stronie internetowej w terminie do końca dziewiątego miesiąca następującego po upływie terminu na złożenia rocznego zeznania podatkowego. W przypadku podatników CIT, dla których rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, zeznanie takie składa się do końca marca (wyjątkiem jest rok 2020, w którym terminy przedłużono z uwagi na pandemię), co oznacza, że sprawozdanie będzie musiało być opublikowane przez takich podatników do końca roku, w którym składane jest zeznanie. Przepisy mają też przewidywać, że gdy podatnik nie posiada strony internetowej, sprawozdanie zamieszcza na stronie internetowej podmiotu powiązanego.

 

Podatnik będzie informował fiskusa o adresie, pod którym umieścił sprawozdanie

 

Niezależnie od obowiązku zamieszczenia sprawozdania na stronie internetowej, znowelizowane przepisy będą nakładały na podatników obowiązek przekazania naczelnikowi urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o adresie internetowym strony, na której sprawozdanie z reali-zacji strategii podatkowej zostało zamieszczone. Informację podatnik powinien przekazać w tym samym terminie, w którym musi opublikować sprawozdanie, czyli do końca dziewiątego miesiąca następującego po upływie terminu na złożenia rocznego zeznania podatkowego.

 

O tym, jakie jeszcze nowe obowiązki informacyjne będą musieli spełnić przedsiębiorcy piszemy w Alercie Podatkowym BDO.

 

Więcej

 

Rafał Kowalski, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, doradca podatkowy

 

 

Polecamy najbliższe szkolenia podatkowe w wersji online z udziałem ekspertów BDO

 

.autocomplete-items { position: absolute; border: 1px solid #d4d4d4; border-bottom: none; border-top: none; z-index: 99; /*position the autocomplete items to be the same width as the container:*/ top: 100%; left: 0; right: 0; } .autocomplete-items div { padding: 10px; cursor: pointer; background-color: #fff; border-bottom: 1px solid #d4d4d4; color:#333; } /*when hovering an item:*/ .autocomplete-items div:hover { background-color: #e9e9e9; } /*when navigating through the items using the arrow keys:*/ .autocomplete-active { background-color: DodgerBlue !important; color: #ffffff; }

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?