Skip to main content

PIT od sprzedaży amortyzowanego mieszkania

Sprzedaż mieszkania lub domu mieszkalnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej i amortyzowanego nie będzie przychodem z działalności gospodarczej.

 

Przepisy art. 10 ust.1 pkt 8 lit. a,  ust.2 pkt 3 i ust.3 ustawy o PIT w drodze wyjątku kwalifikują sprzedaż mieszkania lub budynku mieszkalnego przeznaczonego na działalność gospodarczą osoby fizycznej do źródła przychodów jakim jest odpłatne zbycie nieruchomości.

 

Na podstawie art.14 ust.2c ustawy o PIT do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się także odpłatnego zbycia lokali i budynków mieszkalnych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i amortyzowanych. Przychód w tym przypadku także jest przychodem z odpłatnego zbycia.

 

Warunkiem opodatkowania przychodu jest sprzedaż mieszkania lub domu przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym dokonano zakupu. Sprzedaż po pięciu latach nie będzie skutkowała przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości. Oznacza to, że pieniądze otrzymane ze sprzedaży nie będą podlegały opodatkowaniu.

 

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeśli cena mieszkania określona w umowie sprzedaży zostanie zaniżona fiskus wezwie strony umowy do podwyższenia wartości albo sam określi przychód powołując biegłego rzeczoznawcę.

 

Organ skarbowy określi przychód biorąc po uwagę ceny rynkowe stosowane przy sprzedaży mieszkań lub budynków mieszkalnych, a także stan i stopień zużycia lokalu lub domu oraz miejsce i czas dokonania czynności.

 

Podatek z tytułu sprzedaży lokalu lub budynku mieszkalnego wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

 

Dochód ze sprzedaży należy wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-39.

 

Pismo z dnia 10 października 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0115-KDIT3.4011.290.2019.3.JŁ  „w omawianej sprawie z tytułu odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę nieruchomości, wskazanej wprost w opisie zdarzenia przyszłego jako lokal mieszkalny, nie powstanie przychód z prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na wyjątek (dotyczący lokali mieszkalnych) zawarty we wskazanym wyżej art. 14 ust. 2c ww. ustawy. Skutki podatkowe tej sprzedaży należy ocenić w kontekście przesłanek z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, w przypadku sprzedaży nieruchomości o charakterze mieszkalnym przychód ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a powołanej ustawy powstaje wtedy, gdy ich odpłatne zbycie następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je nabyto lub wybudowano.”

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

 

Polecamy najbliższe szkolenia dotyczące PIT

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?