Skip to main content

Zaliczenie w koszty leasingowej opłaty wstępnej

Leasingowa opłata wstępna stanowi pośredni koszt uzyskania przychodu.


Na podstawie art. 17 a pkt 1 ustawy o CIT przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana finansującym oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym” podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.


Z umową leasingu wiąże się konieczność uiszczenia opłaty wstępnej, której wysokość zależy od wartości samochodu, zapłata jej jest warunkiem zawarcia umowy leasingu. Opłata jest wnoszona jednorazowo i jeśli dotyczy leasingu samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej to spełnia przesłanki zaliczenia w koszty uzyskania przychodu na podstawie z art. 15 ust.1 ustawy o CIT.


Wstępna opłata leasingowa ma charakter bezzwrotny i niezależny od innych opłat leasingowych, w tym rat leasingowych.. Linia interpretacyjna organów skarbowych wskazuje, że jednorazowej opłaty wstępnej nie można powiązać z konkretnym przychodem wobec tego stanowi koszt pośredni i może być ujęta w kosztach w dacie jej poniesienia.


Na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (koszty pośrednie), są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.


Opłata wstępna związana z leasingiem objęta jest limitem zgodnie z art.16 ust.1 pkt 49 a ustawy o CIT. Oznacza to, że kosztem podatkowym nie będą opłaty dotyczące samochodów osobowych związane z umową leasingu w wysokości przekraczającej ich część, ustaloną w proporcji w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu. A więc do kosztów podatkowych można zaliczyć część opłaty wstępnej oraz każdej miesięcznej raty leasingowej, która proporcjonalnie do ceny samochodu nie przekracza 150.000 zł.


Pismo z dnia 31 lipca 2020 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.408.2020.2.MT- „wskazać należy, że wydatek w postaci opłaty wstępnej ponoszony w związku z zawartą umową leasingu operacyjnego - stanowi koszt uzyskania przychodu (…). Ponadto z uwagi na fakt, że wartość samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy nie przekracza kwoty 150.000 zł oraz to, że wydatek ten wpływa na całokształt prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej i nie można go przypisać do konkretnego przychodu (koszt pośredni), wydatek ten należy odnieść w koszty podatkowe w całości w dacie jego poniesienia”.

 

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?